Съдържание

Посетители

В момента има 371  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград, ТМСИ – Кочериново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обекти: ТМСИ – Кочериново, Производствена площадка за складиране и преработка на инертни материали и Концесионна площ за инертни материали „Крумово“, землище на гр. Кочериново, общ. Кочериново, експлоатирани от „Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 215/03.08.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.08.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обекти: Производствена площадка - ТМСИ, депа за инертни материали и Находище за добив на инертен материал „Крумово“, находящи се в землище на гр. Кочериново, експлоатирани от „Бистрица” ООД – гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ - за преработка на инертни материали;
- Пречиствателно съоръжение – утаител;
- Депа за складиране на инертни материали;
- Концесионна площ за добив на инертни материали „Крумово”;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и производство на инертни материали за нуждите на строителството. Инертният материал се добива от концесионна площ „Крумово“.
Работният режим на производствената база е едносменен, на петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 47-10/18.08.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“:

Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120018/05.06.2008 г., актуализирано с Решение ПО-01-12/01.02.2019 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, за ползване на воден обект р. Струма, с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формирани от промиване на инертен материал от ТМСИ.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване. Представен е годишен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2019г.
Дружеството провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с лаб.резултати се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното разрешително.
Към момента на проверката ТМСИ работи. Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние, заустваните промишлени отпадъчни води са видимо утаени.

3.2 Компонент „Почви“:

В денят на проверката е установено, че се извършва добив на инертни материали от находище „Крумово“ и първична обработка на същите в инсталацията на производствената площадка (ТМСИ).
От извършената проверка за нарушени и/или замърсени почви от дейността на обекта, при съблюдаване на наличните трайни знаци (репери), по характерни гранични точки на посочените площи, не са констатирани нарушения и нередности.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.