Съдържание

Посетители

В момента има 440  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Елдиес Пласт“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Елдиес Пласт“ ООД – гр. Благоевград, Обект: „Цех за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, разположен в ПИ № 000412 по КВС на с. Зелен дол, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 202/22.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.08.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, разположен в ПИ № 000412 по КВС на с. Зелен дол, общ. Благоевград, стопанисвани от „Елдиес Пласт“ ООД, гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ № 48А.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на предприятието е производство на пластмасови изделия от полипропилен за еднократна употреба в хранително-вкусовата промишленост.
Провериха се производствените халета и местата за съхранение на суровините.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 13-08/06.08.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, получени от доставчиците.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Полимерите и мастърбачовете се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. бр. 58/2017 г.) – т. 4 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси.
Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обектът съответства с екологичното законодателство.