Съдържание

Посетители

В момента има 567  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД - гр. Петрич АМ Струма ляво 1097

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД –
обект „Бензиностанция Чучулигово, АМ Струма
ляво 1097“

 

На основание Заповед №195/20.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.08.20207 г. се извърши планова проверка на място на обект: „Бензиностанция Чучулигово, АМ Струма ляво 1097“ и съставен Констативен протокол №06-07/04.08.2020 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от експерти, във връзка изпълнение на условия от Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №БД-44-ПР/27.07.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Изпълнение на условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-44-ПР/27.07.2016 г. проверени са 2 бр. условия, а именно:
2. Бензиностанцията да бъде изградена в съответствие с изискванията за улавяне на бензиновите пари (УБП) – етап І (от подземните резервоари) и етап ІІ (от бензиноколонките), съгласно Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75/1999 г., с изм. и доп.).
3. В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на етап ІІ на УБП, операторът на бензиностанцията има задължение да подаде заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, за извършване на проверка за съответствие на системата с етап ІІ на УБП.
2.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Проверката е на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена на място и по документи. Съставен е Констативен протокол №06-07/04.08.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:
3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-44-ПР/27.07.2016 г.
При проверката не се констатира неизпълнение на условията от решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.
3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Относно спазване изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.). .) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
На обекта е инсталирано стационарно оборудване, подлежащо на контрол, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №514/2017, както следва: две среднотемпературни хладилни камери съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (R134 А и R404 А) и стационарна климатична система, съдържаща R410 А.
При проверката се представят две досиета на системите за стационарното хладилно оборудване, съгласно изискванията на Приложение №3 от чл. 29 от Наредба №1/2017 г. За климатичната система не се представя досие, съгласно изискванията на чл. 29 от Наредба №1/2017 г. В 7- дневен срок е представено в РИОСВ- Благоевград досие на системата за климатичната система.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не се направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта.