Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„БИЛЯНА НИТУЕЪР“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „БИЛЯНА НИТУЕЪР“ ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед №189/16.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.07.2020 г. е извършена проверка на място на предприятие за производство на трикотажни изделия, собственост на „Биляна нитуеър“ ЕООД, находяща се в гр. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на предприятие за производство на трикотажни изделия, включваща:
- производствени цехове, в които се извършват дейностите, свързани с производството на трикотажни изделия – цех „Плетачен“, цех „Конфекция“;
- помещения за съхранение на опасните химични вещества и смеси;
- места и складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на трикотажни изделия. Дружеството работи на едносменен режим, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №28-24/30.07.2020 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор” Отпадъци”
За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци. Отпадъците се съхраняват на определени за целта места, а за опасните отпадъци в обособени складове с ограничен достъп. Местата и складовете за съхранение на отпадъците са обозначени с кода на съответния отпадък.
Отчетни книги за отпадъците се водят съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. (ДВ бр. 51/2014 г.). Представят се договори за предаване на отпадъците. За предадените опасни отпадъци се представят идентификационни документи.
Представят се годишните отчети за отпадъците за календарните 2015, 2016 ,2017, 2018 и 2019 г., изпратени в ИАОС в законовия срок.
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система. Представя се удостоверение за членство към организацията.
Не се представят заповеди на лицата, отговорни за управление на опасните отпадъци.
Установи се наличие на отпадъци, които се съхраняват на площадката за срок по-голям от законоустановения.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За технологични нужди и за отопление, дружеството експлоатира ПКЦ с 2 бр. парни котли. Последните собствени периодични измервания извършени от дружеството и представени в РИОСВ-Благоевград са през 2015 г. При проверката се представят протоколи от изпитване от проведени собствени периодични измервания през 2019 г. на двата котела, съгласно които няма нарушени норми за допустими емисии. Резултатите от измерванията не са представени в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.).
Котлите са средни горивни инсталации /СГИ/ по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/2018 г.). съгласно чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичния регистър, като се подаде заявление по образец в РИОСВ-Благоевград. Съгласно параграф 26 от преходните и допълнителни разпоредби на ЗЧАВ, операторът на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, има задължение да ги регистрирано чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАМ в срок до 01.01.2029 г.
2. Спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 г.
На обекта се експлоатират 4 бр. климатични двукръгови системи. Оборудването попада за контрол, съгласно чл. 4, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) №517/2014 г. Представят се 8 бр. досиета (за всеки кръг поотделно), съгл. нормативните изисквания. Като оператор на стационарно климатично оборудване, дружеството има задължение да извършва проверка за течове на всеки 12 месеца. Последните проверки за течове, отразени в досиетата на системите са извършени през 2018 г., от лице притежаващо документ за правоспособност. Не е представен годишен отчет в РИОСВ-Благоевград в срок до 15 февруари на текущата година за предходната календарна година, каквито са изискванията по нормативна уредба.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Предоставените ИЛБ отговарят на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH и са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
На място се извърши проверка на склада за съхранение на ОХВС, който отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Не се наблюдават разливи и разсипвания, всички ОХВС са в оригинални опаковки, плътно затворени.
Налична е актуална документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).
Представя се оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси версия №1 от 09.12.2013 г., която следва да се актуализира, поради промяна на употребяваните и съхранявани ОХВС.

3.4 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/(ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.), а именно извършва дейност по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОПОЕЩ, операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
На дружеството са дадени предписания по закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 102/2012 г., изм. и доп.), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), като са поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.