Съдържание

Посетители

В момента има 496  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Фрина- КМ” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Фрина- КМ” ЕООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №190/17.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.07.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на мебели“, находящ се в гр. Петрич, ул. „Свобода“ №11, експлоатиран от „Фрина- КМ“ ЕООД.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на цех за производство на мебели. Производствената дейност се извършва в едно хале, в което са обособени следните участъци:
- участък „Първична обработка на дървесина”;
- участък „Вторична обработка на дървесина”;
- участък „Монтаж”;
- участък „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности”;
- склад за суровини (ПДЧ).
-склад за съхранение на ОХВС.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на мебели. Режим на работа- от 8 часа/ден, 5- дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №33-06/23.07.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта не се експлоатират горивни инсталации. За отопление на производственото хале се ползват печки на твърдо гориво (дървесни отпадъци).

3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
За нанасяне на покрития върху дървени повърхности се експлоатира инсталация за нанасяне на покрития, съоръжена с хартиени филтри и един брой въздуховод отвеждащ емисиите на летливи органични съединения в атмосферния въздух. Дейността по нанасяне на покрития върху дървени повърхности, попада в Приложение №1 (т. 2.4) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.
Измервания на емисиите в атмосферния въздух са проведени през 2017 г. При проверката не се представят протоколи от измервания, с което е нарушен чл. 18 от ЗЧАВ.

3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за първична и вторична обработка на дървесината са обхванати от аспирационна система, като дървесните трици и прах постъпват в бункер, посредством два циклона. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
В производствената дейност се употребяват ОХВС, които са класифицирани в различен клас на опасност. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH. Не се извършва директен внос на ОХВС. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са съгласно чл. 31, Приложение ІІ на REACH и Регламент 2015/830.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент REACH, което е необходимо да се допълни с информацията по Приложение 2 към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извършена е проверка на склада за съхранение на ОХВС, който отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Складът е означен с указателна табела, ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Налична е оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено едно предписание със срок за изпълнение на основание ЗЗВВХВС.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение предписанието ще бъдат предприети административно – наказателни действия.