Съдържание

Посетители

В момента има 577  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Росима Чаркол“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Росима Чаркол“ ООД - гр. Благоевград;
Обект: Инсталация за производство на дървени въглища по закрит способ

 

На основание Заповед №162/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.07.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Инсталация за производство на дървени въглища по закрит способ“ с адрес: гр. Благоевград, Промишлена зона, стопанисвана от „Росима Чаркол“ ООД, гр. Благоевград, ул. „Коста Босилков“ №3, вх. А, ет. 1, общ. Благоевград, обл. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на дървени въглища. Производството се осъществява по закрит способ. Употребява се широколистна твърда дървесина.
Проверени бяха: площадка с монтирана инсталация за производство на дървени въглища и обособените места за съхранение на готовата продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №09-08/21.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва във връзка изпълнение на изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 12/2017 г.), подзаконовите нормативни актове произтичащи от него и контрол на съответствието на дружеството с изискванията на Европейски регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Дружеството се явява „производител“, съгласно чл. 3 от Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH и чл. 2 от Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP. Дружеството е извършило същинска регистрация към Европейската агенция по химикали, съгласно Дял ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH за аморфна форма на въглерода (charcoal), CAS.№ 16291-96-6, ЕС № 240-383-3 в тонажна група 100-1000 т/г.
Към момента на проверката за химичното вещество charcoal CAS.№ 16291-96-6 и ЕС № 240-383-3 се предоставя декларация за произведеното количество за календарната 2019 г., с което се доказва, че няма превишение на тонажната група.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, което съдържа информация по Приложение №2 на Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ. Представя се информационен лист за безопасност (ИЛБ) за произведените дървени въглища, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) №2015/830.
Дървените въглища се съхраняват на обособени за целта места. Съхранението е в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ. Готовата продукция се предлага на българския пазар.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Инсталацията за производство на дървени въглища в затворена пещна система е с непрекъснат режим на работа. Инсталацията няма организиран източник на емисии, разположена е в хале с двускатен скосен покрив, отворен в горната си част. В момента на проверката инсталацията работи. Води се дневник, в който на всеки 30 минути се отразява температурата на всяка реторта.
По време на проверката не е констатирано наличие на неприятни миризми на площадката, както и неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка по Закона за защита от вредното влияние на опасни химични вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.