Съдържание

Посетители

В момента има 394  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед № 173/03.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.07.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от “Екоинженеринг - РМ” ЕООД гр. София.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект „Елешница“ и Пречиствателна станция (ПСОВ) за пречистване дрениращи от хвостохранилището води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на обекта е свързана с пречистване на води, дрениращи от хвостохранилището на обекта. ПСОВ е в добро техническо и експлоатационно състояние.
Работният режим на обект ПСОВ е непрекъснат – 24 часа/дн.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на водите и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 38-10/21.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.

ПСОВ към обект„Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ на основание Заповед № РД-962/20.12.2019г. на Министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на пречистения поток, дрениращи от хвостохранилището, води има издадено Разрешително за ползване на воден обект № 43720012/12.08.2008г., чийто срок на действие е продължен с решение № ПО-01-104/11.07.2013г. и решение № ПО-01-120/04.09.2019г. от директора на БД ЗБР.
В РИОСВ - Благоевград е представен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2019 година на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, в т. ч. изпълнението на собствен мониторинг през 2019 г.
Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води от ПСОВ. Лабораторните протоколи с резултатите от извършения собствен мониторинг се представят в РИОСВ - Благоевград съгласно изискванията. Резултатите от изпитване на отпадъчните води показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в разрешителното за заустване.
ПСОВ се поддържа в добро експлоатационно състояние. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води, на изход от ПСОВ, преди заустване във Вълчо дере.
Резултатите от изпитване на пробата, взета по време на проверката по показателите, заложени в разрешителното за заустване все още не са предоставени от акредитираната лаборатория РЛ - Благоевград.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

1.Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - обн., ДВ, бр. 43/2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.):
т.4. Извършване на дейности на производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС - обн. ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм. и доп.).
2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1 т.2 от ЗОПОЕЩ, оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн., ДВ, 96/2008г.).

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на проверката не са констатирани нарушения.
След получаване на резултатите от извършения контролен мониторинг на заустваните води от ПСОВ във Вълчо дере, от РИОСВ – Благоевград ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.