Съдържание

Посетители

В момента има 493  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„В и К“ ЕООД - Благоевград, ПСОВ - Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „КС гр. Разлог – ПСОВ Разлог“

 

На основание Заповед № 172/03.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.07.2020 г. е извършена проверка на място на обект „КС гр. Разлог – ПСОВ Разлог“, находящ се в землище на гр. Разлог, стопанисван от оператора „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на съоръженията на ПСОВ, свързани с формиране на отпадъчни води и площадки за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на контрола върху качеството на компонентите на околната среда „Води“ и фактор „Отпадъци“, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 37-10/21.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“

Община Разлог е титуляр на издадено разрешително за заустване № 43110117/29.03.2013 г. и решение № ПО-01-8/17.01.2019 г. на Директора на БД «ЗБР», за ползване на воден обект река Изток с цел заустване на отпадъчните води от КС гр. Разлог.
Съгласно договор, сключен между действащия оператор «ВиК» ЕООД гр. Благоевград и Асоциацията по ВиК – Благоевград, е предоставена за стопанисване, поддържане и експлоатация обект «КС на гр. Разлог» на ВиК оператора, който носи пълна отговорност за изпълнение на изискванията и условията на издаденото разрешително за заустване.
С вх. № 721/21.02.2020 г. в РИОСВ – Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в цитираното разрешително за предходната 2019 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.
Експлоатационното дружество, чрез ИЛ при «ВиК» ЕООД гр. Благоевград, изпълнява собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води от ПСОВ – Разлог, съгласно честотата на пробовземане, определена в разрешителното - два пъти месечно.
Протоколите от изпитване на акредитираната лаборатория се представят в РИОСВ – Благоевград, съгласно изискванията.
По време на проверката се констатира спазване на индивидуалните емисионни норми (ИЕО) по показателите, заложени за мониторинг в разрешителното, съгласно представените лаб.резултати от 2019 г.
Резултатите от проведения собствен мониторинг за първо полугодие на 2020 г. също показват спазване на ИЕО на разрешителното за заустване.
Съгласно Заповед № РД-962/20.12.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, обект «КС на гр. Разлог, фигурира в Списъка за задължителен контрол на РИОСВ – Благоевград, за проверка два пъти годишно през 2020 г.
По време на проеверката е извършено пробовземане, съгласно изискванията на разрешителното за заустване, от пункт за мониторинг, на изход ПСОВ.
Резултатите от контролния мониторинг ще бъдат наличнив РИОСВ Благоевград след изпитване на отпадъчните води по всички показатели заложени в разрешителното от РЛ-Благоевград.

3.2. Фактор „Отпадъци“

От «ВиК» ЕООД е проведена процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. И доп.) за отпадъците, генерирани от ПСОВ Разлог.
Представят се отчетни книги за отпадъците по Приложение № 4, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Въз основа на проведена процудура по чл. 35 от Наредба № 6 на МОСВ, от РИОСВ Благоевград е издадено становище за депониране на отпадъци с кодове 190801, 190802 и 190805 в депа за неопасни отпадъци.
Представен е договор за извозване и депониране на отпадък с код 190801.
За предадените отпадъци са оформени съответните документи, съхранявани от дружеството оператор.
Отпадък с код 190805 се съхранява на територията на ПСОВ (изсушителни полета), като до момента на проверката няма предаване.
Дружеството разполага със склад с ограничен достъп, обозназен с кодовете на отпадъците.
Годишните отчети за отпадъците са предадени в срок.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти „Води“ и фактор „Отпадъци“ и не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на проверката на място и по документи не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Обектът е в съответствие с екологичното законодателство по компонент „Води“ и фактор „Отпадъци“.

Последващ контрол ще бъде извършен при установяване и констатиране на нарушения на ИЕО.