Съдържание

Посетители

В момента има 960  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ШАРКОЛ“ ЕООД - с. Крупник

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ШАРКОЛ“ ЕООД - с. Крупник;
Обект: Инсталация за производство на дървени въглища

 

На основание Заповед №163/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.07.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Инсталация за производство на дървени въглища“ с адрес: с. Крупник, местност „Стара гара“, стопанисвана от „Шаркол“ ЕООД, с. Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на дървени въглища. Производството се осъществява по закрит способ с индиректно изгаряне на основата на пиролиза на дървесината. Употребява се широколистна твърда дървесина.
Към момента на проверката бяха проверени площадка с монтирана инсталация за производство на дървени въглища и складовото помещение за съхранение на готовата продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №08-08/21.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва във връзка изпълнение на изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 12/2017 г.), подзаконовите нормативни актове произтичащи от него и контрол на съответствието на дружеството с изискванията на Европейски регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Дружеството се явява „производител“, съгласно чл. 3 от Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH и чл. 2 от Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP. Извършена е регистрация към Европейската агенция по химикали, съгласно Дял ІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH за аморфна форма на въглерода (charcoal), CAS.№ 16291-96-6, ЕС № 240-383-3 в тонажна група 10-100 т/г.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и по чл. 49 от Регламент CLP, което трябва да се допълни с информация по Приложение №2 на Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ. Представя се информационен лист за безопасност (ИЛБ) на български език, който не е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) №2015/830.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

В момента на проверката инсталацията не работи, тъй като е завършил цикъла на суха дестилация на дървесината.
Инсталацията подлежи на контрол чрез измервания по показатели: прахообразни вещества (по чл.11), серен диоксид и азотни оксиди (по чл. 13) и органични вещества (съгл. чл.15) от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).

В РИОСВ- Благоевград е представен доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Няма нарушени норми за допустими емисии по контролираните показатели. Собствените периодични измервания са валидни за 2020 и 2021 г.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.