Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Орцето“ ЕООД - гр. Якоруда

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Орцето“ ЕООД - гр. Якоруда

 

На основание Заповед № 164/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.07.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на фирма „Орцето“ ЕООД, гр. Якоруда, екплоатираща инсталация за производство на топло и корозионно-устойчиви лакове за печки.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството е производител на сребърен и златен лак за печки. Прозведените продукти се предлагат на българския пазар.
При проверката е извършен оглед на производствените помещения и помещенията за съхранение на ОХВС и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 10-08/28.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Към момента на проверката производствена дейност не се извършва, поради липса на поръчки. Няма налична готова продукция на обекта, както и изходни суровини. Последно производствена дейност е извършвана през месец януари 2020 г.

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството формулира смеси „Сребърен лак за печки“ и „Златен лак за печки“ за масова употреба и в тази връзка се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси (ОХВС), съгласно чл. 3 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH). Изходните суровини, от които дружеството формулира смеси се получават от български дистрибутори.
Към момента на проверката не се представят изготвените информационни листове за безопасност (ИЛБ) за формулираните от дружеството смеси. Актуални ИЛБ се представят само за използваните суровини. Същите отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/830.
Не е създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и не се представя информация по Приложение №2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ.
Помещението за съхранение на ОХВС отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Изготвена е заповед за отговорните лица за съхранението на ОХВС.
Представената оценка за безопасно съхранение на ОХВС е непълна.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Няма изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”
Извършваната от дружеството дейност - производството на сребърен и златен лак за печки попада за контрол, съгласно т. 17 „Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила“ от Приложение № 2 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). Съгласно представената Декларация за вложените количества органични разтворители през 2019 г. не се превишава определената за дейността ПСКР 100 т/год.
Инсталацията за производството на сребърен и златен лак за печки е регистрирана в публичния електронен регистър, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, под рег. № BLG 00080.
Произвежданите продукти „Сребърен лак за печки“ и „Златен лак за печки“ попадат в категория А „Бои и лакове“, подкатегория „и“- еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органични разтворители, съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.). Дружеството е извършило изпитване, относно съдържаниято на летливи органични съединения (ЛОС) в произвежданите продукти. Съгласно представения Протокол от изпитване, не се надвишава максимално допустимото съдържание на ЛОС от 500 g/l, съгласно Приложение №2 към чл. 3, ал. 1 и изготвените етикети отговарят на изискванията на чл. 5 (Приложение № 5) на Наредбата.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация за пуснатите на пазара, през предходната календарна година, продукти попадащи в обхвата на Наредбата (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.).

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.