Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„МАО-2“ ООД - с. Краище

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „МАО-2“ ООД - с. Краище, общ. Белица

 

На основание Заповед № 185/13.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.07.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на фирма „МАО-2“ ООД, с. Краище, ул. „Двадесета“ № 13, общ. Белица.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството е производител на сребърен и златен лак за печки. Дейността се извършва на обекта, съвместно с разфасоване на химични вещества и смеси.
Извършена е проверка на производствените помещения и местата за съхранение на ОХВС и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 36-20/28.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Към момента на проверката производствена дейност не се извършва. Инсталацията за производството на сребърен и златен лак за печки работи сезонно, според наличието на поръчки.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Извършваната от дружеството дейност - производството на сребърен и златен лак за печки попада за контрол, съгласно т. 17 „Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила“ от Приложение № 2 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). Съгласно представената Декларация за вложените количества органични разтворители, през 2019 г. не се превишава определената за дейността ПСКР 100 т/год.
Инсталацията за производството на сребърен и златен лак за печки е регистрирана в публичния електронен регистър, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, под рег. № BLG 00024.
Произвежданите продукти „Сребърен лак за печки“ и „Златен лак за печки“ спадат към категория А „Бои и лакове“, подкатегория „и“- еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органични разтворители, съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм. и доп.). Същите са етикетирани, съгласно изискванията на чл. 5 (Приложение № 5) на Наредбата (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм.и доп.).
Ежегодно дружеството представя информация за пуснатите на пазара, през предходната календарна година, продукти попадащи в обхвата на Наредбата (ДВ, бр. 20/2007 г., с изм.и доп.).

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
При проверката е предстaвена изготвената от дружеството собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

3.3. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси (ОХВС), съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH). Няма промяна в използваните в производствената дейност ОХВС. Същите се доставят от български дистрибутори.
Налични са информационни листове за безопасност (ИЛБ), както на използваните суровини, така и на формулираните смеси, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/830.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), както и информация по Приложение №2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ.
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се извършва в помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, накр. Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Актуални документи по чл. 4, т. 7-12 на Наредбата са налични на обекта. Представена е оценка за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси от 2018 г.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.