Съдържание

Посетители

В момента има 405  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Рива- 21” АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Рива- 21” АД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 188/16.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2017 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на мебели от дърво - столове и маси” - площадка №1, находяща се гр. Петрич, ул. „Европа“ № 5 и площадка № 2, находяща се гр. Петрич, ул. „Цар Симеон“ №44.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по фактор „Отпадъци“, фактор „Опасни химични вещества“ и компонент „Атмосферен въздух“, заложени в Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на дружеството.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на маси и столове, експлоатираща две площадки. На площадка №1 се произвеждат маси и столове, а на площадка №1 се произвежда кухненско обзавеждане.
Площадка № 1 включва:
- производствени цехове;
- спомагателен цех;
- склад готова продукция;
- котелно със сушилни за дървен материал;
- склад за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на химикали.
Площадка № 2 включва:
- производствен цех;
- спомагателен цех;
- склад готова продукция;
- котелно;
- склад за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на химикали.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на маси и столове от широколистна дървесина. При проверката е съставен Констативен протокол № 30-25/23.07.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Отпадъци“
Дружеството притежава регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци № 01-РД-278-1/29.12.2014 г., издаден от РИОСВ-Благоевград. С него се разрешава и на двете площадки извършване на дейност по третиране на собствен производствен отпадък, представляващ трици, талаш, дървесни изрезки, парчета дървен материал, а именно изгаряне с цел оползотворяване на енергията. Поставените условия в регистрационния документ се спазват.
За образуваните производствени и опасни отпадъци е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Обособени са места за съхранението им, като за опасните отпадъци е изградено складово помещения с ограничен достъп. Поставени са обозначителни табели със съответния код и наименование. Установено е, че в складовото помещение се съхраняват опасни и неопасни производствени отпадъци.
Представени са 9 бр. отчетни книги по приложение № 1 и 2 бр. по приложение № 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверени от РИОСВ-Благоевград. Книгите съдържат хронологична информация за количествата образувани, предадени и третирани отпадъци. Представени са екземпляри на годишни отчети за календарната 2019 г., изпратени в срок в ИАОС.
Отпадъците са предавани въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документи, издадени по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Оформяни са и документи, удостоверяващи предаването им.
За въведените на територията на Република България опаковани стоки дружеството е задължено лице съгласно чл. 59 от ЗУО и участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани емисии от горивни процеси
Дружеството експлоатира три броя котли (два броя котли на площадка №1 и един котел на площадка №2), които се ползват за отопление и за технологични нужди. Котлите са под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.2.2. Организирани емисии от производствени процеси
На площадка №1 и №2 се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Представена е в РИОСВ- Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2019 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. Не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена в Наредбата. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, определени като органичен въглерод са извършени през 2018 г. и са валидни за 2018 г. и 2019 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.
3.3.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
Машините за обработка на дървесина са обхванати от аспирационна система за улавяне на дървесен прах и трици, които постъпват в бункери. Води се дневник, в който се регистрират почистванията на циклоните и зоните под бункерите.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, които се класифицират в една или повече категории на опасност. Не се извършва директен внос или износ на опасни химични вещества и смеси, поради което дружеството няма задължение за регистрация и нотификация на веществата в Европейската комисия по химикали.
Предоставена е документация по Регламента включваща информация за доставчиците и актуални информационни листове за безопасност, обособена в досие, съгласно чл. 36 от REACH. Налична е информацията по Приложение 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
На двете площадки са обособени складове за съхранение на опасните химични вещества и смеси. Складовете отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
Налични са документи по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Предоставена е и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на неизпълнение на същите ще бъдат предприети административно – наказателни действия.