Съдържание

Посетители

В момента има 588  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„СЕА КАРС” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „СЕА КАРС” ЕООД- гр. Сандански

 

На основание Заповед №175/03.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.07.2020 г. се извърши проверка на място на обект „Автосервиз Peugeot“, находящ се в землище на с. Лешница, общ. Сандански, експлоатиран от „Сеа Карс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 5.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва с цел спазване на нормативните изисквания по фактор „Отпадъци“ и компонент „Атмосферен въздух“, заложени в Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на дружеството.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- камера за боядисване на автомобили;
- помещение за ремонт на автомобили;
- помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - автосервизна дейност и продажба на автомобили. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол № 28-25/16.07.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор” Отпадъци”
Дружеството извършва автосервизна дейност на една площадка. Притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците за 13 вида отпадъци.
Съхранението на опасните отпадъци е организирано в помещение тип навес, с ограничен достъп. Осигурени са корозоустойчиви съдове, обваловка и абсорбент. Местата са обозначени със съответните надписи.
На обекта се представя 1 бр. отчетна книга за отпадъците, заверена от РИОСВ-Благоевград. Представят се екземпляри от годишните отчет за отпадъците за календарната 2019 г., които са изпратен в срок до ИАОС- София, видно от известие за доставяне.
От 2017 г. до момента не са предавани производстевени и опасни отпадъци.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За боядисване на автомобили и части от автомобили автосервиз Peugeot използва камера. Камерата за боядисване е съоръжена с филтри на вход и изход за улавяне на емисиите от летливи органични съединения, които се почистват на определени работни часове съгласно инструкция за експлоатация. Отработените часове се следят чрез електронна система. Камерата е съоръжена с изпускащо устройство, отвеждащо емисиите от летливи органични съединения. За достигане на необходимата температура е монтирана горелка. До момента не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите от летливи органични съединения съгласно чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисиии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
За нанасяне на покрития се ползват продукти, попадащи за контрол съгласно Приложение №1 към чл. 1, категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторпаратурни продукти (ДВ бр 20/2007 г., с изм. и доп.). Към момента на проверката не са налични количества от продуктите за нанасяне на покрития (за всяко боядисване се прави индивидуална поръчка).
Отоплението се осъществява посредством котел с топлинна мощност 40 кW, предназначен за изгаряне на твърдо гориво.
На обекта не се използва станция за извличане на охлаждащ агент от МПС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта са дадени предписания със срок на изпълнение. Отговорник за изпълнение на същите е „Сеа карс “ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка по документи, а при необходимост и на място.