Съдържание

Посетители

В момента има 248  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„БЕЛЛА СТИЛ“ АД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „БЕЛЛА СТИЛ“ АД – гр. Петрич;
Обект: Фабрика за производство на облекла - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 156/22.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на облекла“ с адрес: гр. Петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов“ № 1, стопанисвана от „Белла Стил“ АД, гр. Петрич, област Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.). и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на облекла. Производството включва шиене и подготовка на краен продукт, кроенето се извършва от друга фирма. Към момента се шият единствено панталони. Производствената дейност се осъществява в обща сграда на площадката на предприятието. Обект на проверка бяха следните помещения:
- Цех „Перилен“;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;
- Парокотелна централа (ПКЦ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 06-08/09.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, в което е нужно да се добави информация по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Употребяваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват съгласно условията в техните информационни листове за безопасност(ИЛБ). За всички вещества и смеси са налични ИЛБ, които отговарят на Регламент 2015/830, само един от тях не е на български език.
Складът за съхранение на опасни химични вещества и смеси е изграден в съответствие с Раздел ІІІ, чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Обособено е място за съхранение на ОХВС, необходими за дезинфекция на обекта, което е с необходимата обваловка.
Представена е оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, съгл. Заповед № РД-288/02.03.2012 г. на МОСВ и актуална документация по чл. 4, т. 7-10 от Наредбата(ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух

За отопление и технологични нужди дружеството експлоатира три броя горивни източници, изгарящи природен газ, два от които са с топлинна мощност над 500 кW и подлежат на контрол чрез измервания.
Дружеството спазва изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, съгл. Чл. 31, ал. 1 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с посл. изм. и доп.).
Последни собствени периодични измервания, предоставени в РИОСВ-Благоевград с доклад, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г., са валидни за 2019 г. и 2020 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по контролираните показатели.
На обекта няма инсталирано оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, в количества подлежащи на контрол.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).
Операторът е, изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и е поставен срок за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.