Съдържание

Посетители

В момента има 514  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Валентино ПМГВ“ ООД - с. Марчево, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Валентино ПМГВ“ ООД - с. Марчево, общ. Гърмен
Обект: Хотел „Роял Валентина Касъл“, с. Марчево

 

На основание Заповед № 155/22.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.07.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на хотел „Роял Валентина Касъл“, находящ се с. Марчево, общ. Гърмен, експлоатиран от „Валентино ПМГВ“ ООД, с. Марчево.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.). Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Извърши се проверка на помещения за съхранение на опасни химични вещества, хотелска част и спа център, климатични съоръжения.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №31-20/02.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Хотелът е собственост на ЕТ „Малинка Иванова – Валентина“, с. Марчево и се експлоатира въз основа на договор за наем от „Валентино ПМГВ“ ООД, с. Марчево.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта са инсталирани и се експлоатират 2 броя термопомпи, заредени с флуорсъдържащ парников газ, попадащи за контрол съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.). До момента не са въведени досиета на системите.
На обекта няма горивни източници на емисии.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Регламент 2015/830.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Няма оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, в съответствие с формата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ . Не е налична документация по чл. 4, т. 8-11 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.