Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Беласица” АД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

от извършена проверка на „Беласица” АД - гр. Петрич

 

На основание заповед №154/22.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Предприятие за производство на водомери“, находящо се в гр. Петрич, ул. „Места“ №22, експлоатирано от „Беласица“ АД

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При извършената проверка на Предприятие за производство на водомери са проверени:
- цех „Механичен“;
- ковашко-пресов участък;
- участък „Леярен“;
- участък „Водомери“;
- участък „Галваничен“;
- участък „Бояджиен“ (линия за полимерно прахово покритие);
- участък „Монтажен“;
- участък „Пластмаси“;
- ПКЦ;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.Основна дейност на дружеството- производство на водомери. Режим на работа- от 8 часа/ден, 5- дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №30-06/09.07.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от производствена дейност
- Участък „Галваничен“ – инсталация за отлагане на метални покрития, подлежаща на контрол чрез измервания съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). От 14.01.2020 г. е преустановена дейността по отлагане на метални покрития, съгласно Заповед на Изпълнителния директор.
- Участък „Леярен“ – леене на месинг в индукционна пещ, кокил машина и камина за охлаждане на отливки. Емисиите се отвеждат в атмосферния въздух посредством 3 бр. изпускащи устройства. Дружеството спазва изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Последните СПИ са проведени през 2020 г. и са валидни за 2020 г. и 2021 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по показатели „прах“ и „органични вещества“. Участък „Леярен“ не работи постоянно.
- Участък „Монтажен“ – емисии от летливи органични съединения от машина за нанасяне на печат върху метални повърхности, дейност попадаща в приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). Инсталацията е регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Представена е в срок декларация за консумацията на разтворители през 2019 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.
- Участък „Бояджиен“ –линия за полимерно прахово покритие. Линията няма отвеждане на емисии в атмосферния въздух.
3.1.2. Организирани източници от горивни процеси.
В ПКЦ са инсталирани 2 бр. котли, с общо изпускащо устройство, предназначени да изгарят газово гориво. От 2012 г. котлите не се ползват- на входа на ПКЦ са поставени ограничителни лепенки.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци №01- ДО–282-0/04.11.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). В него са включени дейности с код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) и код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) за отпадъци, генерирани от дейността на дружеството.
Условията, поставени в разрешението се изпълняват. Производствените и опасните отпадъци са класифицирани по реда реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Същите се съхраняват разделно на обособени за целта места означени със съответния код, като опасните отпадъци са с ограничен достъп.
Представят се 2 броя отчетни книги по Приложение № 1 и 2 броя - по Приложение № 4 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.,). Същите са водени редовно и съдържат хронологични записи за отпадъците – вид, количества предадени отпадъци.
В срок са изготвени и представени в Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София годишни отчети за календарната 2019 г.
Отпадъците са предавани въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.). Оформяни са приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, идентификационни документи, удостоверяващи предаването им.
За изпълнението на чл. 59 от ЗУО дружеството представя удостоверение с „Екопак България" АД, със срок на действие 31.12.2022 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.