Съдържание

Посетители

В момента има 449  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Ес Ти Ес Медикал груп” АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

от извършена проверка на „Ес Ти Ес Медикал груп” АД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 159/24.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.07.2020 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обекти: „Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за медицината и индустрията“, находящ се в индустриална зона „Боруна“ на гр. Сандански и „Предприятие за производство на медицински комплекти, компреси, лапаротомични салфетки и операционни чаршафи“, находящ се в промишлена зона „Соколовец“ на гр. Сандански, експлоатирани от „Ес Ти Ес Медикал груп“ АД гр. Сандански.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС - ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ - ДВ, бр. 45/1996 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони, както и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от тях.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
На площадка „Соколовец“ са проверени следните инсталации и складови помещения:
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- склад за входящи суровини;
- климатични инсталации;
- котелно помещение;
На площадка „Боруна“ са проверени следните инсталации и складови помещения:
- котелно помещение;
- климатични инсталации;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на дизелово гориво.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Производствената дейност на дружеството се осъществява на две площадки:
• на площадка „Боруна“ - производство на облекла за еднократна употреба за медицината и индустрията“;
• на площадка „Соколовец“- производство на медицински комплекти, компреси, лапаротомични салфетки и операционни чаршафи.
Обектите работят на двусменен режим, петдневна работна седмица.
По време на извършване на текущия контрол на обектите е съставен Констативен протокол № 28-11/07.07.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на отводнителен канал, вливащ се в р.Струма с цел заустване на отпадъчни води, които се формират от производствена площадака „Боруна“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43710051/12.02.2019 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
С издаденото разрешително за заустване на дружеството са вмененени задължения за провеждане на собствен мониторинг два пъти годишно, като изпълнението му се възлага на акредитирани лаборатории. По време на проверката е представен Протокол от изпитване на отпадъчните води за първото полугодие на 2020 г., като резултатите, отразени в него показват неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Неразтворени вещества. В законоустановения срок в РИОСВ Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване за предходната година, изготвен съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ.
Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние.
По време на извършване на текущия контрол от Регионална лаборатория – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за изпитване по показателите, заложени в цитираното разрешително за заустване.
На производствена площадка „Соколовец“ се формират само битово-фекални отпадъчни води, които се заустват в канализационната мрежа на гр. Сандански.

3.2. Компонент „ Атмосферен въздух“
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси
На производствена площадка „Соколовец“ за отопление на производствените помещения се експлоатират 3 броя котли „Riello” tip R23, изгарящи пририден газ. Котлите не подлежат на контрол чрез измервания, тъй като всеки е с топлинна мощност под 500 kW.
За отопление на производствените халета, разположени на производствена площадка „Боруна“ се експлоатира котел с максимална топлинна мощност 500 kW, изгарящ дизелово гориво. През 2019 г. са проведени собствени периодични измеравния на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от котела. Същите са валидни за 2019 г. и 2020 г. и представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., посл. изм. и доп.). Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели.
3.2.2 Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.)
Производствена площадка „Соколовец“
Дружеството експлоатира 6 броя (три от които двукръгови) стационарни климатични системи със съдържание на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) R 410A, подлежащи на контрол за течове, съгласно изискванията чл.4 от Регламента.
Производствена площадка „Боруна“
На площадката се експлоатират общо тридесет и седем броя стационарни климатични системи, съдържащи ФПГ R 410А, R 422D и R 407С, като 36 бр. от системите имат заряд под 50 тона СО2 еквивалент и подлежат на проверки за течове с честота веднъж годишно.
Една от експлоатираните на площадката система, заредена с R 410A (двукръгова и всеки отделен кръг има заряд над 50 тона СО2 еквивалент) подлежи на контрол чрез проверки за течове с честота на всеки шест месеца.
При проверката са представени водените досиета за всички гореописани системи, от които е видно, че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове. Инсталациите са етикетирани, съгласно изискванията за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат ФПГ.
Дружеството е представило Годишен отчет за предходната календарна година и за двете площадки.

3.3. Направление „Опасни химични вещества“

3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно чл. 3 на Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
Налично е досие по чл. 36 от REACH, което трябва да се допълни с информация по Приложение №2 на Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Доставките на ОХВС се извършват от български доставчици.
За употребяваните ОХВС са предоставени актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH и са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) №2015/830.

3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Съхранението на дизеловото гориво на площадка „Боруна“ е в обособена цистерна в необозначен склад и няма заповед за отговорни лица за съхранението. За съхранението на дизелово гориво не е представена оценка за безопасността на съхранение на ОХВС.
Съхранението на ОХВС на площадка „Соколовец“ е съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Налична е оценка за безопасността на съхранение на ОХВС, но същата е попълнена некоректно. Наличната документация по организацията на съхранение на ОХВС, съгласно чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г). е актуална.

3.4. Направление „Екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.
За определяне на превантивните мерки по чл.20 и на оздравителните мерки по чл.26, ал.1, т.2 от ЗОПОЕЩ, дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград