Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„БОНАНА“ ООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

от извършена проверка на „БОНАНА“ ООД – гр. Петрич;
Обект: Фабрика за производство на мебели - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 150/10.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.06.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Фабрика за производство на мебели“ с адрес: гр. Петрич, ул. „Марица“ № 5, стопанисвана от „Бонана“ ООД, гр. Петрич, област Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на мебели от ПДЧ и метал. Готовата продукция е изцяло за износ. Обект на проверка бяха следните обекти и инсталации:
- Цех за рязане на метални тръби и металообработване;
- Цех за пресоване на слоеста дървесина;
- Цех за фрезоване на детайли от слоеста дървесина;
- Инсталация за прахово боядисване;
- Инсталация за нанасяне на покрития;
- Котелни помещения – 2 бр.;
- Цех „Опаковъчен“;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;
- Склад за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 10-28/22.02.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Управление на отпадъците“

Дружеството притежава регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци № 01-РД-246-0/09.07.2013 г., издаден от РИОСВ-Благоевград. С него се разрешава дейност използване на отпадък, представляващ трици, талаш, дървесни изрезки, парчета дървен материал, образуван от собствената дейност като гориво за получаване на енергия.
За образуваните производствени и опасни отпадъци е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Обособени са места за съхранението им, като за опасните отпадъци е изградено складово помещения. Поставени са обозначителни табели със съответния код и наименование. Установено е, че в складовото помещение се съхраняват опасни и неопасни производствени отпадъци.
Представени са 8 бр. отчетни книги по приложение № 1 и 1 бр. по приложение № 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Редовни вписвания за образуваното количество и вид на образуваните отпадъци са правени само в 3 бр. от отчетните книги. Представени са екземпляри на годишни отчети за календарната 2019 г., изпратени в срок в ИАОС.
Отпадъците са предавани въз основа на писмени договори с лица, притежаващи документи, издадени по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Установено е съхранение на отпадъци за по-дълъг период от законоустановения.
За въведените на територията на Република България опаковани стоки дружеството е задължено лице съгласно чл. 59 от ЗУО и участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

І. Организирани източници от горивни процеси
За отопление на производствената сграда се ползват два котела, които са с топлинна мощност под 500 kW и не подлежат на контрол чрез измервания.
ІІ. Организирани източници на емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения и емисии на прахообразни вещества:
- линия за прахово боядисване на метални изделия (камера за нанасяне на прахова боя и камера за изпичане), съоръжена с три изпускащи устройства – в момента работи.
- линия за нанасяне на грунд и лак, съоръжена със сухи филтри, с едно изпускащо устройство – в момента работи;
- линия за UV-лакиране – не работи при проверката;
- лакозаливна инсталация за нанасяне байц, съоръжена със сухи филтри – не работи в момента;
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно Наредба № 6/1999 г. Последните СПИ, проведени през 2019 г. са валидни за 2019 г. и 2020 г. Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии.
Инсталацията за нанасяне на покрития е регистрирана по чл. 30 от ЗЧАВ. В РИОСВ-Благоевград е представена Декларация за консумацията на органични разтворители през 2019 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003 г., изм.и доп.).
ІІІ. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005г.) относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух:
Машините за обработка на дървесните повърхности са обхванати от аспирационна система, като емисиите от прахообразни вещества постъпват в 3 бр. бункери, посредством 6 броя циклони.
Площадките под бункерите се поддържат чисти.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH.
Представено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Производствената дейност включва използването на бои, грундове, разредители, втвърдители, байцове и газове под налягане: старгон С-8, аргон и кислород. За използваните опасни химични вещества и смеси са предоставени на информационни листове за безопасност, но някои от тях не отговарят на изискванията на чл. 31 от REACH и на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
Складовете за съхранение на ОХВС отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) . Не са установени разливи.
Налична е оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси версия 5/06.03.2017 г., която не е попълнена коректно.
Актуализирана е документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружествата извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатирани несъответствия на обекта са дадени предписания със срок на изпълнение. Отговорник за изпълнение на същите е „БОНАНА“ ООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.