Съдържание

Посетители

В момента има 569  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Грома холд“ ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Грома холд“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград

 

Основание за провеждане на проверката е Заповед № 139/01.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на изпълнение на нормативната и поднормативна уредба за опазване на околната среда, в частност , по отношение на : „Почви“, „Води“, „Атмосферен въздух“ и „Опасни химични вещества и смеси“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

1.Трошачно-сепарираща инсталация ТСИ и Трошачно-миеща сепарираща инсталация ТМСИ
2. Асфалтосмесителна инсталация.
3. Завод за вибропресовани бетонови изделия.
4. Бетонови центрове 1 и 2.
5. Автосервизна работилница.
6. Полигон за изработване на стоманобетонови изделия.
7. Автопарк.
8.Депа за инертни материали към Бетонов завод, Бетонови центрове 1 и 2 и Асфалтосмесителна инсталация.
9. Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
10. Локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и пунктове за мониторинг.
11. Замърсени и/или нарушени терени извън производствената база.
Подобектите се експлоатират от „Агромах продакшън“ ЕООД на база договор с „Грома холд“ ЕООД.

3.Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

За проверката е съставен Констативен протокол № 21-03/10.06.2020 г. със следните констатации и предписания

3.1. Компонент “Почви”
Проверката е на основание разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ бр. 89/2007 г. с изм. доп. ).
За неизпълнение на предписание свързано с ползването и възстановяването на земи за депониране на строителни материали-пясъци и чакъли по левия бряг на р. Струма, над моста за с. Бучино, е съставен АУАН на управителя на „Агромах продакшън“ ЕООД-м. февруари 2020 г.
Представено е копие от решение на Общински съвет Благоевград, от Април 2020 г. за изразено съгласие за предоставяне на 4 бр. имоти общинска собственост, под наем, за временно депониране на земни маси за строителството на участъци от Автомагистрала Струма.
Констатирано е депониране на утайки от утаители към ТМСИ в земеделски земи на площ от около 5 дка по левия бряг на р. Струма.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”.

Проверката е извършена на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Представено е досие по чл. 36 от REACH и чл. 49 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP и съдържа информация по Приложение 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Представени са информационни листове за безопасност ИЛБ за употребяваните и съхранявани ОХВС, които отговарят на чл. 31 от REACH и Регламент (ЕО)№ 2015/830.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВ.Доставките се извършват от български доставчици.

3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството съхранява ОХВС в три складови помещения-склад „Масла“, силози за цимент и подземен резервоар за дизелово гориво. За всяко от тях е изготвена Оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, съгласно заложен формат в Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на МОСВ.
Съхранението на ОХВС, отговаря на изискванията за съхранение посочени в ИЛБ и са в съответствие с чл. 6 от Наредбата.
Установено е наличие на течност /1тон/ за пречистване на изгорели газове Vian Sintes в палетизиран пластмасов резервоар. Същата течност не фигурира в оценките за безопасност на съхранение на ОХВС.
Представена е актуална документация по организацията за съхранение на ОХВС по чл. 4, т. 8-11 от Наредбата.

3.3. Компонент “Води”

За заустване на отпадъчните води от производствената база от трите основни подобекта: „ТМСИ и Асфалтова база“, Завод за бетон и бетонови изделия“ и „Бетонови центрове 1 и 2“=

„Грома холд“ ЕООД е титуляр на Разрешителни за заустване №№ 43120067, 43120064 и 43120066 от 26.09.2016 г.
Във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване е извършено пробовземане на отпадъчни води и съответно са съставени протоколи за проверка.
Установено е несъответствие по показател „рН“ на заустваните отпадъчни води от подобект „Бетонови центрове 1 и 2“ .

3.4. Компонент “Атмосферен въздух”
Източник на емисии на вредни вещества от производствената дейност на обекта е –Асфалтосмесителна инсталация AMANN Uniglobe 200, ползвано гориво-природен газ, съоръжена с пречиствателно съоръжение ПС „ръкавен филтър“.
В деня на проверката инсталацията работи.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания СПИ на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Последните измервания са правени през 2019 г. Същите са валидни за 2019 и 2020 г. Установено е минимално превишение на нормите за допустими емисии НДЕ по показател „прахообразни вещества“ и затова не е наложена имуществена санкция.
По време на проверката, работят двата бетонови центъра и заводът за бетонови изделия.
Не са констатирани неорганизирани прахови емисии.

3.5 Фактор „Шум“
Последните собствени периодични измервания СПИ на показателите на шум в околната среда от производствената база са проведени през 2019 г. и са валидни за 2019 и 2020 г. Резултатите от протокола от изпитване показват спазване на граничните стойности на шум, определени с Наредба № 6/2006 за показателите за шум в околната среда.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Компонент „Почви“
Дадени са предписания за уведомяване на РИОСВ-Благоевград при приключване на процедурата по отдаване под наем на земеделските земи ползвани за депониране на инертни материали; преустановяване на депонирането на утайки от утайниците върху земеделски земи и тяхното възстановяване.
Направление ОХВ
Предписание за изготвяне на Оценка за безопасност на съхранение на течността за пречистване на изгорели газове Vian Sintes и последващо представяне в РИОСВ-Благоевград.
Компонент „Води“ -предписание за предприемане на коригиращи мерки по отношение стойностите на показател „рН“ за подобект-Бетонов Център 1 и Бетонов център 2.

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

РИОСВ-Благоевград, ще извърши последващ контрол за изпълнение на предписанията.