Съдържание

Посетители

В момента има 595  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ЖОСИ“ АД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ЖОСИ“ АД - гр. Хаджидимово

 

На основание Заповед №138/01.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.06.2020 г. е извършена проверка на място на фабрика за производство на обувки, собственост на „Жоси“ АД, находяща се в гр. Хаджидимово.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на фабриката за производство на обувки, включваща:
- производствени цехове, в които се извършват дейностите, свързани с производството на обувки – цех „Кроялен“, цех „Шивален“, цех „Монтажен“;
- складове за съхранение на химикали;
- места за временно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната дейност на дружеството е производство на обувки. Работи се на ишлеме. Дружеството работи на едносменен режим, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №16-24/18.06.2020 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор” Отпадъци”
За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци. Отпадъците се съхраняват на определени за целта места, а за опасните отпадъци в обособени складове с ограничен достъп. Местата и складовете за съхранение на отпадъците са обозначени с кода на съответния отпадък.
Отчетни книги за отпадъците се водят съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. (ДВ бр. 51/2014 г.). Представят се договори за предаване на отпадъците. За предадения опасен отпадък се представя идентификационен документ.
Годишният отчет за отпадъците за календарната 2019 г. е изпратен ва ИАОС в законовия срок.
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система. Представя се удостоверение за членство към организацията.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Дейността „Производство на обувки“ попада за контрол, съгласно т. 5 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. , с изм. и доп.). Лепила се използват в цех „Шивален“ и цех „Монтажен“, като основните количества лепила се изразходват в цех „Монтажен“. И двата цеха са осигурени с аспирационни системи (смукателно-нагнетателни).
Дружеството спазва изискванията на чл. 20, ал. 8 от цитираната наредба, относно деклариране на изразходваните количества органични разтворители. Съгласно представената в законоустановения срок Декларация за календарната 2019 г. не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите за дейността (ПСКР ≥ 5 т/год.), регламентирана в Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
Инсталацията за „Производство на обувки“ е регистрирана, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) под регистрационен номер BLG 00027.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Предоставените ИЛБ, които отговарят на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1907/2006 REACHи са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
На място се извърши проверка на склада за съхранение на ОХВС, който отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Не се наблюдават разливи и разсипвания, всички ОХВС са в оригинални опаковки, плътно затворени.
Представена е оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси версия №3 от 04.09.2017 г., форматът на оценката отговаря на Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.
Налична е актуална документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и са поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.