Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Балксо” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Балксо” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 134/29.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.06.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на Цех за производство на мебели (ковчези), находящ се в бивш стопански двор на с. Копривлен, стопанисван от „Балксо“ ООД, гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на ковчези от MDF. Работи се на ишлеме, като необходимите за производствената дейност материали се доставят от Гърция (плоскостите от MDF се доставят разкроени).
Извършен е оглед на следните помещения и съоръжения:
- производственото хале, където се извършват дейностите сгобяване и шлайфане;
- камери за нанасяне на покрития (грундиране и боядисване);
- склад за готова продукция;
- склад за опасни химични вещества;
- котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 27-20/18.06.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух“
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни източници
За отопляване през зимния период дружеството експлоатира котел, изгарящ твърдо гориво (дърва), с мощност под 500 kW, неподлежaщ на контрол чрез измервания.
3.1.2. Емисии от производствени дейности
На обекта се извършва дейност “Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ (грундиране и боядисване), която попада за контрол, съгласно т. 2.4 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. , с изм. и доп.). След нанасяне на покритията сушенето се извършва при стайна температура в сушилно помещение, осигурено с нагнетателна вентилация за внасяне на свеж въздух. Шлайфането се извършва в отделна камера, снабдена с филтърна система за улавяне на праховите частици.
Инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности е регистрирана, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) под регистрационен номер BLG 00049. Съгласно представена в РИОСВ-Благоевград Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2019 г., не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите за дейността (ПСКР ≥ 15 т/год.), регламентирана в Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества (ЛОС), изпускани от дейността на обекта. При проверката са представени резултати, от извършени през м. юни 2020 г. СПИ, от общо 3 бр. изпускащи устройства (след двете камери за нанасяне на покрития и след сушилното помещение). Същите следва да бъдат представени в законоустановения срок, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., посл. изм. и доп.).
3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламента. Употребяват се ОХВС за повърхностно третиране на дървени повърхности.
Дружеството не извършва внос на ОХВС. Същите се доставят от доставчици от ЕС.
Предоставените ИЛБ отговарят на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на употребяваните ОХВС се осъществява в обособено складово помещение с осигурен ограничен достъп и отговорно лице. Не се наблюдават разливи. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени.
Има актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и е поставен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.