Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Стримона Строй“ ЕООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Стримона Строй“ ЕООД – гр. Петрич, Обект: „Производствен цех за метални конструкции и части за тях“, гр. Петрич, обл. Благоевград

 

На основание Заповед №124/22.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.06.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Производствен цех за метални конструкции и части за тях“, гр. Петрич, изход на гл.път за ГКПП-Златарево, местност „Алмалък омондрос“, общ. Петрич“, стопанисван от „Стримона Строй“ ЕООД гр. Петрич, ул. “Тракия“ №11, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.)

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на метални конструкции и монтажа им до изграждане на индустриални сгради и съоръжения; металообработка и производство на стоманени корпуси за машини и части за тях.
Извърши се проверка на производствените цехове, складовите помещения за съхранение на опасни химични вещества и охлаждащи системи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №03-28/09.06.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

3.1.1 Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно чл. 3 на Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС. Ползват се доставчици и дистрибутори, които са в рамките на ЕС.
Налично е досие по чл. 36 от REACH. Дружеството употребява и съхранява ОХВС – грундове, бои, разтворители, втвърдители, лакове, коресилин и газове под налягане (кислород, азот и аргон), за които са предоставени актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH и са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) №2015/830.
3.1.2 Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособен склад, който отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата. Газовите бутилки под налягане се съхраняват в обособени метални стойки, доставени от дистрибутора. Налична е оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, в която ще се добавят газовете под налягане.
Налична е актуална документация по организацията на съхранение на ОХВС, съгласно чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1 Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта е инсталирано и се ползва стационарно оборудване подлежащо на контрол, съгласно чл. 4 на Регламент (ЕС) №517/2014 (водоохлаждащ агрегат към лазерна машина за рязане на метали и климатична система, инсталирана към хале за нанасяне на покрития върху метални повърхности).
При проверката се представят два броя досиета на системите, съгласно Приложение №3, към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. В досиетата са отразени необходимия брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност издаден от ББКМ. Представен е годишен отчет в РИОСВ-Благоевград, съгласно Приложение №9 от Наредба № 1/2017 г.
3.2.2 Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
В обособено хале се извършва нанасяне на покрития върху метални повърхности. Покритията се нанасят върху едрогабаритни детайли с голяма дължина. Поради големият размер на металните конструкции е трудно да бъдат организирани изцяло емисиите от летливи органични съединения отделяни в процеса на нанасяне на покрития (обособени са четири места за нанасяне). На източната фасада на халето за нанасяне на покрития са изведени два въздуховода, като се включват в общ. Поставени са текстилни филтри на преди засмукващите вентилатори. В РИОСВ- Благоевград е постъпило искане за утвърждаване на точка за вземане на проби, съгл. чл. 12 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). До момента не са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.
Инсталацията не е регистрирана в електронния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ, за дейност нанасяне на покрития върху метални повърхности (т. 2.3 от Приложение №1 към Наредба №7/2003 г., с изм. и доп.).
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.