Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„В и К ” EООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „В и К ” EООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 133/29.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.06.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “ПСОВ гр. Благоевград”, находящ се в местността „Рибарниците“, землище на гр. Благоевград

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО - ДВ. бр.53/2012 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ПСОВ;
- изсушителни полета и помещения за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Работният режим на обекта е непрекъснат. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативн протокол № 27-11/16.06.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на отпадъчни води на изход от ПСОВ гр. Благоевград, Община Благоевград е титуляр на Разрешително за заустване № 43110028/29.05.2012 г., продължено с Решение ПО-01-73/08.04.2012 г., изменено с Решение № ПО-01-156/26.09.2014 г., издадени от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград. Въз основа на Договор, сключен по реда на Закона за водите обекта е предаден за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „В и К“ ЕООД гр. Благоевград – действащия оператор на обособена територия Област Благоевград.
Експлоатационното дружество изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване, макар и да не е негов титуляр:
- в законоустановения срок е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2019 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота на пробовземане- два пъти месечно. Протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени за контрол в цитираното Разрешително;
- ежемесечно в РИОСВ- Б9/8лагоевград се представя справка със стойностите на основните показатели за пречистване на отпадъчните води;
- ПСОВ работи в нормален технологичен режим и се поддържа в добро експлоатационно състояние.
По време на проверка е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване в р. Струма.

3.2 Фактор „Отпадъци“
Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците, като в РИОСВ – Благоевград има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират на площадката на ПСОВ Благоевград. Съхранението на отпадъците се извършва на обособени за целта места и складове, обозначени с кодовете на отпадъците. При проверката са представени отчетни книги за генерираните отпадъци, като същите се водят съгласно нормативните изисквания.
За отпадъци от решетки и сита и отпадъци от пясъкоуловителите има изготвени и одобрени от РИОСВ – Благоевград доклади от основно охарактеризиране.
Въз основа на писмен договор, отпадъците от пясъкоуловителите са предавани за последващо третиране на РДНО гр. Разлог.
Дружеството притежава регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, издаден от директора на РИОСВ-Благоевград. До момента не е извършвана дейност по издадения документ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.