Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„АББ България” ЕООД- клон Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „АББ България” ЕООД- клон Петрич

 

На основание Заповед №126/26.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.06.2020 г. се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производство на компоненти и части ниско напрежение“, находящо се в гр. Петрич, ул. „Варна“ №1, експлоатирано от „АББ България“ ЕООД- клон Петрич.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- сграда №1- за производство на термични релета – DESTO (Германия);
- сграда №2- за производство на автоматични предпазители – СМС (Швейцария) ;
- стационарно климатично оборудване;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на компоненти и части за нисковолтова апаратура за Германия и Швейцария. През м. септември е въведена в експлоатация сграда №2 (Разрешение за ползване №СТ-05-1112/05.09.2019 г. на ДНСК). Режим на работа - двусменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №28-06/09.06.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
Съгласно представен годишен отчет за предходната календарна 2019 г., на основание чл. 36 от Наредба №1/2017 г., в сграда №1 са инсталирани 27 броя стационарни климатични системи, подлежащи на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката е установено, че се извършва демонтаж на старото климатично оборудване и са монтирани три нови климатични системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, в количество над 5 тона СО2 еквивалент и подлежащи на контрол. Монтажът на новото оборудване е извършен преди 7 дни и не са въведени досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г.
За отопление/охлаждане на сграда №2 е инсталирано и се ползва стационарно оборудване (две термопомпи съдържащи ФПГ R407 С и шест климатични системи, съдържащи ФПГ R410 А). При проверката не се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. Поддръжката на оборудването се извършва от подизпълнител на дружеството, което към момента не може да представи досиета на системите. Оператор на оборудване, за което се изискват проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014, е необходимо да съхранява досиетата на системите на мястото, където е монтирано оборудването, съгл. чл. 29, ал. 5 от Наредба №1/2017 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.).
В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители през 2019 г., употребени в инсталация за флексопечат – машини за тампонпринт печат (т. 8.1 от Приложение №1 към Наредба №7/2003 г.). Извършена е регистрация на инсталацията, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.
В края на 2019 г. машините за тампонпринт печат (5 бр.) са преместени от сграда №1 временно в сграда №2. Всяка машина има локална аспирация, които отвеждат емисиите в общ въздуховод. Не са проведени собствени периодични измервания, тъй като дружеството е закупило нови машини за тампонпринт печат, които нямат изпускане в атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. 3 от Регламент REACH. Не се извършва директен внос на ОХВС. Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД- 268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Представят се актуални информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ от Регламент (ЕО) 1907/2006.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС в сграда №1 е обособено в шкаф, разположен на открито, който не отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата и на изискванията за съхранение, посочени в ИЛБ. Наличната оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси не е актуална, поради включване на нови ОХВС.
Съхранението на ОХВС в сграда №2 е в обособен шкаф, който е термо и киселинно устойчив, но не е включен във вентилационната система.
Към момента на проверката има актуална документация по организацията на съхранение на ОХВС, съгл. чл. 4, т. 7- 11 от Наредбата.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.);
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителни мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ. Операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ, ЗЗВВХВС и ЗОПОЕЩ са поставени пет предписания със срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение дадените предписания ще бъдат предприети административно – наказателни действия.