Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД - с. Дъбница

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД - с. Дъбница

 

На основание Заповед № 102/20.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.06.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от “ПАПИ МЕТАЛ” ЕООД и находящ се в с. Дъбница, общ. Гърмен.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори и компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обектът включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 6-14/ 02.06.2020 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-256-1/26.05.2015 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е издадено за обект разположен в с. Дъбница и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за ИУМПС и част от ОЧЦМ.

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход.
Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани везни.

Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектоването му;
● дружеството разполага със собствена, калибрирана везна за определяне на теглото на постъпващите ИУМПС;
● на площадката е налична компютърна информационна система;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително площадковите води;
● осигурени са съдове за съхраняване на генерираните отпадъци.

Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодните акумулатори се съхраняван на закрито в пластмасови палети.

Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Разполага се с калибрирана везна за измерване на приеманото и предавано количество ИУЕЕО.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г., изм. и доп.). В срок е изготвен годишният отчет за отпадъци за календарната 2019 г.
Приемът (от лица регистрирани по Търговския закон) на отпадъци и предаването на отпадъци става при наличието на писмени договори.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
„ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-256-1/ 26.05.2015 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са поставени предписания към проверяваното дружество.