Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 103/20.05.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.06.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от “ФЕНИКС-НЕВРОКОП” ЕООД и находящ се в гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори и компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обектът включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с отпадъци от хартия и пластмаса;
● съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 4-14/02.06.2020 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-268-0/15.05.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
Разрешените дейности са обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от хартия и картон и с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за ИУМПС, ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон.

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение осигуряваща запис 1 година. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход.

Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
● разполага се със собствена 20 т. везна за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС. Същата не е калибрирана.
● налична е компютърна информационна система, но същата не дава цялата информация изисквана по чл. 22, ал. 1, т. 2;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност;
● осигурени са съдове за съхраняване на генерираните отпадъци.

Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се съхраняват на закрито в пластмасови палети.

Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Участъкът за ИУЕЕО попада на територията обхваната от обваловка Разполага се с везна за измерване на приеманото и предавано ИУЕЕО.

Дейности с отпадъци от хартия и пластмаса:
Приеманите отпадъци от хартия и пластмаса се съхраняват по видове в отделни сектори - халета. Част от отпадъците се подлагат на предварително третиране чрез балир-преси.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, по Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите не са водени съгласно изискванията.
В срок е изготвен годишният отчет за отпадъци за календарната 2019 г.
Приемът (от лица регистрирани по Търговския закон) на отпадъци и предаването на отпадъци става при наличието на писмени договори с лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
„ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-268-0/15.05.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирано несъответствие на обекта е направено предписание и е поставен срок за отстраняването му. Отговорник за изпълнение на предписанието е „ФЕНИКС-НЕВРОКОП“ ООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.