Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед № 137/01.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.06.2020 г. е извършена проверка на място на обект „Механичен, термичен и галваничен“, находящ се в имот № 502010, землище на с. Покровник, общ. Благоевград, собственост на „26 май” ЕООД гр. Благоевград.
Извършената проверката е комплексна, във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и други специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и направление “КПКЗ, ЕО и ДА“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- галваничен цех;
- пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех (ЛПСОВ);

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна производствена дейност на обекта е свързана с повърхностна обработка на метални изделия и нанасяне на галванични покрития върху тях.
Галваничният цех е оборудван с локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ).
Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица, осем часов работен ден.
При проверката е съставен Констативен протокол № 33-10/16.06.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Води”

Обектът фигурира в списъка за задължителен мониторинг на обекти, включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-962/20.12.2019 г. на министъра на околната среда и водите и контролът се осъществява два пъти годишно.
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчните води № 43120057/08.08.2012 г., издадено и продължено с Решение № ПО-01-81/09.07.2018г. от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Съгласно условията в разрешителното дружеството има задължение да изпълнява два пъти годишно собствен мониторинг на отпадъчните води от акредитирана лаборатория.
Промишлените отпадъчни води се заустват в река Струма, след пречистване в ЛПСОВ към галваничния цех.
По време на проверката е взета проба промишлени отпадъчни води, след изхода на ЛПСОВ, за изпитване от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград. Пробата е взета с Протокол на РИОСВ – Благоевград и Протокол на РЛ - Благоевград.
Не са констатирани нарушения по време на проверката.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

1.Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - обн., ДВ, бр. 43/2008 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.):
т.4. Извършване на дейности на производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС - обн. ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм. и доп.).
2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1 т.2 от ЗОПОЕЩ, оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн., ДВ, 96/2008г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на проверката не са констатирани нарушения. Обектът е в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).
След получаване на резултатите от извършения контролен мониторинг на отпадъчните производствени води от РИОСВ – Благоевград ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.