Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

ЕТ „Векир – Радка Бележкова” - с. Годлево, общ. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Векир – Радка Бележкова” - с. Годлево, общ. Разлог

 

На основание Заповед № 105/20.05.2020 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.06.2020 г. е извършена проверка на място на обект „Предприятие за преработка на мляко“, находящ се с. Годлево, общ. Разлог, собственост на ЕТ „Векир – Радка Бележкова“с.Годлево.
Извършена е комплексна проверка във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на фирмата е извършена от екип експерти по компонент „Води“, компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества (ОХВ)“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности на предприятието:
- цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти;
- хладилни камери и съоръжения;
- локални пречиствателни съоръжения за отпадни води (ЛПСОВ);
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на предприятието е преработка на мляко за производство на млечни продукти (сирене, кашкавал и извара).
Режим на работа - едносменен (8 часа/дневно), на петдневна работна седмица.

При проверката е съставен на място Констативен протокол № 28-10/04.06.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Води”.
Фирмата притежава разрешително за заустване на отпадъчните води № 43120061/08.01.2014 г., продължено с решение № ПО-01-42/20.03.2020 г. на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Производствените отпадъчни води се заустват в река Радоновец, след пречистване в ЛПСОВ.
По време на проверката е взета проба отпадъчни води, след изхода на ЛПСОВ, за изпитване от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград. Пробата е взета с Протокол за проверка № 28-10-Пр/04.06.2020 г. на РИОСВ – Благоевград и Протокол № 234/04.06.2020 г. на РЛ - Благоевград. По време на проверката не са констатирани нарушения.
Фирмата извършва собствен мониторинг на отпадъчните води всяко тримесечие от акредитирана лаборатория и редовно изпраща в РИОСВ – Благоевград резултатите от него.
За 2019 г. е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително, в т. ч. изпълнение на собствен мониторинг. Не са констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси.
За осигуряване технологичните нужди на обекта в началото на 2020 г. е монтиран нов парен котел, изгарящ дизелово гориво, с номинална топлинна мощност 0,64 MW. Същият подлежи на контрол чрез измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух по показатели прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид, съгласно Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г).
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.)
На обекта се експлоатира стационарно хладилно оборудване със съдържание на флуорсъдържащ парников газ R404А и R449А. При проверката се представят досиета на системите, заредени с R449А, в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
За хладилното оборудване, заредено с R404А, досиета на системите не се представят.
В РИОСВ – Благоевград е представена информация за календарната 2019г. във формата на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”.
Извършената проверка е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. и доп. и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Съгласно чл. 3 от Регламента, предприятието се явява „потребител надолу по веригата“ на ОХВС. Предприятието не извършва внос/износ на ОХВС. Доставките на използваните ОХВС се извършват от дистрибутори от ЕС. За използваните ОХВС се предоставят актуални информационни листове за безопасност (ИБЛ), които отговарят на изискванията на регламент (ЕО) № 1907/2006 на регламент (ЕС) № 2015/830.
Предоставено е досие по чл. 36 от Регламент (REACH), съдържащо информацията, съгласно изискванията на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ.
3.3.2. Контрол по изпълнение на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС(ДВ, бр. 43/2011г.)
Извършена е проверка на склада за съхранение на ОХВС и установено, че отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Налична е актуална оценка за безопасността на съхранение на ОХВС, отговаряща на изискванията на Заповед № РД-288/2012г. на Министъра на ОСВ.
Предоставена е актуална документация за съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

- По фактор „Атмосферен въздух”:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение от управителя на обекта.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършване на проверката на място е констатирано несъответствие на обекта по компонент „Атмосферен въздух“. За констатираните несъответствия с изискванията Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996г., с посл. изм. и доп.), са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.