Съдържание

Посетители

В момента има 562  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Филипополис-РК“ ООД – гр. Пловдив

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Филипополис-РК“ ООД – гр. Пловдив, Обект: Млекопреработвателно предприятие, гр. Разлог

 

На основание Заповед № 89/07.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.05.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Млекопреработвателно предприятие“, гр. Разлог, обл. Благоевград, стопанисвано от „Филипополис - РК“ ООД, гр. Пловдив.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на предприятието е производство на имитиращ продукт и събиране на овче мляко за последващо изпращане за преработва в централата в гр. Пловдив.
Към момента на проверката на обекта не се извършва производствена дейност.
Извършен е оглед на следните помещения и съоръжения:
- склад за опасни химични вещества;
- хладилни агрегати;
- котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 04-08/26.05.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламента. Употребяват се ОХВС при почистването и дезинфекцията на помещенията и съдовете.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Същите се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на употребяваните ОХВС се осъществява в обособено складово помещение с осигурен ограничен достъп и отговорно лице. Съхранението на киселините и основите е разделено, в обособени вани, върху дървени палета. Не се наблюдават разливи и разсипване.
Има актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която следва да бъде актуализирана.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За осигуряване технологичните нужди на обекта в края на 2019 г. в ПКЦ е монтиран нов парен котел, изгарящ твърда биомаса (дърва), с входяща номинална топлинна мощност 1,2 MW. Същият представлява средна горивна инсталация и е регистриран в публичния регистър, по реда на чл. 9г, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. СПИ до момента не са проведени, тъй като не се извършва производствена дейност.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.)
На обекта се експлоатира стационарно хладилно оборудване със съдържание на флуорсъдържащ парников газ R404А. При проверката се представят досиета на системите, в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В РИОСВ – Благоевград е представена информация за календарната 2019 г. във формата на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.