Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

ЕТ „Велес- Костадин Велев“ - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Велес- Костадин Велев“ - гр. Разлог

 

На основание Заповед №86/04.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.05.2020 г. е извършена проверка на място на „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се в гр. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Млекопреработвателно предприятие, включващо:
- производствени цехове, в които се извършват дейностите, свързани с производство на мляко на млечни продукти;
- котелно отделение;
- складове за съхранение на химикали;
- места за временно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на млечни продукти (сирене, кашкавал, кисело мляко и масло), които се реализират на българския пазар. Дружеството работи на едносменен режим, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №08-24/20.05.2020 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Фактор” Отпадъци”
За генерираните от дейността на обекта отпадъци, дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци, включително за отпадък, който попада в групата на СЖП.
ЕТ „Велес-Костадин Велев“ притежава 2 броя регистрационни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/2012 г.):
- №01- РД-262-0/11.09.2013 г.- за дейността по транспортиране на отпадъци ;
- №01- ОД-263-0/11.09.2013 г.- за дейността по третиране на отпадъци.
И двата документа се отнасят за отпадък с код 03 01 05. Последният се транспортира само със собствено транспортното средство, вписано в документа.
От 01.07.2018 г. в парния котел се изгарят освен отпадъци с код 03 01 05 (трици, талаш, изрезки) и въглища, за което с писмо е уведомена РИОСВ-Благоевград.
Местата за съхранение на отпадъците са обозначени с кода на съответния отпадък. Отчетни книги за отпадъците се водят съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. (ДВ бр 51/2014 г.). Представят се договори за предаване на отпадъците.
Годишният отчет за отпадъците за календарната 2019 г. са изпратени ва ИАОС в законовия срок.
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система. Към протокола се прилага Удостоверение №434/01.01.2005 г., валидно до 31.12.2022 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени за целта места/помещения, в съответствие с изискванията на чл. 6 на Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011г.) и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, в съответствие с формата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и са поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.