Съдържание

Посетители

В момента има 945  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Хариеса фешън” ЕАД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Хариеса фешън” ЕАД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №93/11.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.05.2020 г. се извърши проверка на място на обект: „Шивашки цех“, експлоатиран от “Хариеса фешън” ЕАД, находящ се в гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката на обекта е във връзка спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- производствено хале ушиване на облекла;
- котелно помещение;
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - на площадката в гр. Сандански се извършва ушиване на облекла, като в момента на проверката се шият на медицински маски. Дейностите по разкрояване, гладене и опаковане на готовата продукция се извършват на площадка в с. Абланица, общ. Хаджидимово, собственост на дружеството. Режим на работа- осем часа дневно, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №22-06/21.05.2020 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За отопление/охлаждане на шивашкия цех се експлоатира стационарно климатично оборудване (колонни климатици), попадащо в обхвата на Наредба №1/2017 г. От извършената проверка на място се установи, че за климатичните системи не се въведени и не се водят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. Стационарното климатично оборудване е със съдържание на охлаждащ агент R 410А. Оборудването подлежи на проверки за течове, с периодичност определена в параграф 3 към чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006 (веднъж на 12 месеца). Дейностите по проверки за течове и поддръжка е необходимо да се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
Като оператор на стационарно климатично оборудване, дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ- Благоевград, информация съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за стационарното оборудване за предходната календарна година.
3.1.2. Организирани емисии от горивни процеси
В котелно помещение са инсталирани 2 бр. котли с топлинна мощност под 500 kW, предназначени да изгарят течно гориво, които не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Котлите не се ползват от средата на 2019 г., тъй като същите са захранвали парогенератор за гладене (гладенето на готовата продукция се извършва на площадката в с. Абланица, общ. Хаджидимово).

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). При извършеният оглед на обекта е установено, че са обособени места за разделното им съхранение, които са обозначени със съответния код и наименование.
Производствените отпадъци се предават въз основа на писмен договор с лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Представени са документи, удостоверяващи предаването им.
На обекта се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредба № 1/ (ДВ, бр.51/2014 г.).
Дружеството въвежда на територията на Република България материали, влагани в производството, т.е. дължи продуктова такса по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. В тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-337-2/26.07.2019 г., издаден от РИОСВ-Благоевград. С него се разрешава транспортиране на производствени отпадъци, образувани от дейността на дружеството.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За установените несъответствия на дружеството са поставени три предписания- по Закона за чистотата на атмосферния въздух и по Закона за управление на отпадъците.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.