Съдържание

Посетители

В момента има 1007  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„СТОРОС 2002” ЕООД – с. Първомай

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СТОРОС 2002” ЕООД – с. Първомай

 

На основание Заповед № 75/14.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.05.2020 г. е извършена проверка на място на обект „Бензиностанция „Сторос“, находящ се в местността „Моста“, землище на с. Първомай, общ. Петрич, експлоатиран от “Сторос 2002” ООД. Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧВ - ДВ, бр. 45/1996 г. с посл. изм.и доп.),

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията заложени в горецитираните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са:
- Бензиностанция с монтирани 2 броя комбинирани бензиноколонки;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е търговия с горива. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 21-11/27. 05. 2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
За заустване на отпадъчните води, които се формират от дейността на обекта (площадкови дъждовни), дружеството е титуляр на издадено Разрешително за заустване № 43130012/09.12.2014 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-107/30.08.2018г. на директора на БД „ЗБР“. След пречистване в локално пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител) отпадъчните води се заустват в р. Струмешница. Битово-фекалните отпадъчни води постъпват във водоплътна изгребна яма и нямат връзка с водоприемника.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2019 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, съгласно честотата заложена в Разрешителното (на полугодие), като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Констатирани са минимални отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател ХПК;
- пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката не се формират дъждовни площадкови води, респективно няма заустване в р. Струмешница.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
Бензиностанцията отговаря на изискванията за отвеждане на газовата фаза от подземните резервоари (етап І на УБП), съгл. Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр.75/1999 г. с изм. и доп.). Няма настъпили промени по отношение на резервоарния парк. При проверката е установено, че обектът е приведен в съответствие с изискванията на чл.14а, ал.3 от Наредба № 16/1999 г., относно етап ІІ на улавяне на бензиновите пари (при зареждане на резервоарите на МПС).
На бензиностанцията са монтирани 3 бр. колонки – една високодебитна за дизелово гориво и две комбинирани за бензин А 95 Н и дизелово гориво. В РИОСВ- Благоевград е заверен дневник съгласно Приложение № 8 към чл. 14 д, ал.3 от цитираната Наредба.
Колонките са маркирани със зелен стикер за съответствие, съгласно изискванията на Приложение № 6 към чл.14 л от Наредбата Проверките се извършват от оправомощено лице от БИМ като орган за контрол.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.