Съдържание

Посетители

В момента има 614  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

ET „ЗП Георги Петканин“ - с. Огняново

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на ET „ЗП Георги Петканин“ - с. Огняново, общ. Гърмен
Обект: Предприятие за производство на млечни продукти,
землище с. Марчево, общ. Гърмен

 

На основание Заповед № 92/11.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.05.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на Предприятие за производство на млечни продукти, находящо се в част от поземлен имот № 042055, землище с. Марчево, общ. Гърмен, собственост на ET „ЗП Георги Петканин“, с. Огняново.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение №БД-21-ПР/14.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра в част от поземлен имот №042005 в землището на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС
1. При проектиране на мандрата да се предвиди складово помещение за съхранение на дезинфектантите, миещите и почистващите препарати.
2. След инсталиране на стационарното хладилно оборудване да бъдат въведени досиета на системите, в които да се отразяват количеството и типа на флуорсъдържащия парников газ, дати и резултати от проверки за течове, количества добавен флуорсъдържащ парников газ при монтаж, поддръжка и сервизно обслужване.

2.2. Компонент „Атмосферен въздух“

Проверката е на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 и Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

2.3. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката е на основание на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Предприятието за производство на млечни продукти работи от месец май 2019 г. При проверката е съставен Констативен протокол №16-20/14.05.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение №БД-21-ПР/14.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за преценяване на необходимостта от ОВОС

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия в решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта е инсталирано стационарно хладилно оборудване (хладилни камери за съхранение на хранителни продукти), съдържащо флуорсъдържащ парников газ R404 А, подлежащо на контрол, съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) №517/2014.
В представените при проверката въведени досиета на системите са отразени извършените през 2019 г. проверки за течове. Същите са извършени от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В РИОСВ – Благоевград е представена информация за календарната 2019 г. във формата на Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г.
3.2.2. Организирани емисии от горивни процеси
За технологични нужди е инсталиран и се експлоатира котел с номинална топлинна мощност 350 kW, изгарящ природен газ. Същият не подлежи на контрол чрез измервания на емисиите на вредни вещества, съгласно изискванията на Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.3. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени за целта места/помещения, в съответствие с изискванията на чл. 6 на Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011г.). Няма изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, в съответствие с формата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и са поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.