Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Карол Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Карол Фернандес Мийт” ООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед №84/04.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.05.2020 г. се извърши проверка на място на „Предприятие за производство на месни продукти“, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Димитър Солунски“ №1, експлоатирано от „Карол Фернандес Мийт“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на Предприятие за производство на месни продукти, включваща:
- паро- котелна централа;
- стационарно хладилно и климатично оборудване;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на месни продукти. Режим на работа- 8 часа/ден, 5- дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №21-06/13.05.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
В ПКЦ са инсталирани два котела, като се ползва котел тип ПКМ 4.0 с топлинна мощност 3.0 МW, предназначен да изгаря газово гориво.
Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Последните СПИ са проведени през 2019 г. и са валидни за 2019 и 2020 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.
Котелът е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград. Съгл. & 26 от преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ, операторът на СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по- малка или равна на 5 МW, има задължение да я регистрира в регистъра в срок до 01.01.2029 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На обекта се експлоатира стационарно климатично и хладилно оборудване, попадащо в обхвата на Наредба №1/2017 г. и подлежаща на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. Оборудването е със съдържание на R 404A и R 407F. При проверката се представят досиета на всички инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Три хладилни инсталации са заредени с R 404A в количества над 40 тона СО2 еквивалент. Съгл. чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на свеж R 404A в хладилно оборудване, в количество на зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече. При проверка на досиетата на системите през 2020 г. няма отразено допълване на оборудването със свеж R 404A.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.
В производствения процес за охлаждане се ползва амонячна инсталация, която не подлежи на контрол по Наредба №1/2017 г. и Регламент (ЕС) №517/2014.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

В дейността си предприятието употребява ОХВС: амоняк (използван за охлаждащ агент), батерия с газ под налягане (СО2 и N2) и дезинфекционни и почистващи средства за помещения и апаратура.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се актуални информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Амонякът се съхранява в четири съда към амонячната инсталация, които служат за охлаждане и системата се регулира автоматично. Амоняк не е зареждан в последните 10 години.
Съхранението на препаратите за дезинфекция и почистване се осъществява в обособено помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. В склада химикалите се съхраняват в оригиналните си опаковки, плътно затворени. Не се наблюдават нарушени опаковки и течове.
Изготвена е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.). Наличната оценка на безопасността на съхранение на ОХВС е необходимо да бъде актуализирана, поради промяна във вида на включените в нея вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са дадени две предписания със срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД