Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Монеа Манифекчъринг” ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Монеа Манифекчъринг” ООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед №51/27.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.03.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Монеа Манифекчъринг“ ООД, находящ се в гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е цех за ремонт на употребявани стартери и алтернатори и сглобяване на нови. Извършена е проверка на:
- участък за първична обработка;
- участък за тестване и ремонт;
- участък почистване и струговане;
- участък нанасяне на покрития (боядисване);
- участък за сглобяване;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- ремонт на употребявани стартери и алтернатори и сглобяване на нови. Режим на работа- 8 часа/ден, 5- дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №15-06/10.03.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от производствена дейност
За нанасяне на покрития върху пластмасовите капаци на стартерите и алтернаторите и върху металните тела на роторите и стартерите се ползва камера за нанасяне на покрития. За нанасяне на покрития се ползват смеси, съдържащи органични разтворители. Камерата е съоръжена с пречиствателно съоръжение (таванни и подови филтли) за улавяне на емисиите от летливи органични разтворители, преди изпускането им в атмосферния въздух от изпускащо устройство (въздуховод). Дейността по нанасяне на покрития върху пластмасови и метални повърхности попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определении инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). До момента инсталацията не е вписана в публичния регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
Операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на органични разтворители, съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г., представят ежегодно пред РИОСВ- Благоевград в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година.
До момента не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите от камерата за нанасяне на покрития, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
Обособени са три работни места за ръчно запояване с калай- олово в участък за тестване и ремонт. Местата за запояване са съоръжени с локални аспирационни системи.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За отопление/охлаждане на производственото хале се ползва стационарно климатично оборудване (3 бр. колонни климатици), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, в количество над 5 тона СО2 еквивалент и подлежащо на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. До момента на проверката не са въведени и не се водят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г.
Проверките за течове да се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството има задължение да представя в РИОСВ- Благоевград в срок до 15.02.на текущата година, информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
В производствената дейност се употребяват ОХВС, които са класифицирани в различен клас на опасност. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH. Не се извършва директен внос на ОХВС, поради което няма задължения за регистрация и нотификация на вещества в ECHA. Създадено е досие по чл. 36 от Регламент REACH. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830.
Изготвено е Приложение 2 от указания за провеждане на контролната дейност по Регламент REACН и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ. Попълнени са табл. 2, 3 и 4 към Приложение 2.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, означен с указателна табела, с ограничен достъп и без връзка с канализацията. В шкаф с ограничен достъп се съхраняват калай и олово. Препаратът използван в миещите машини се ползва в оборотен цикъл, като се доставя в бидони по 50 л. При проверката се представя актуална оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
3.2.3. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергенти.
В производствената дейност се употребяват почистващи вещества за професионална употреба, за които се представят ИЛБ. В раздел 12 на представените ИЛБ е налична информация за биоразградимост на ПАВ, съгл. чл. 9, т. 1 на Регламент (ЕО) 648/2004.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗЧАВ са дадени предписания със срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.