Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 37/24.02.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 10.03.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от “МИЛИЯ ДЖО” ЕООД и находящ се в гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори и компоненти, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверяваният обект е шивашки цех за изработване на облекло. Включва кроялен участък, шивален участък, участък за довършителни работи, пакетаж котелно, места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 2-14/10.03.2020 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Управление на отпадъците”
Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 040209, 070213, 150101, 150102 и 200121*. Установено е че част от отпадъците (кодове 070213 и 200121*) вече не се генерират на обекта. На обекта се извършва единствено предварително съхраняване на образуваните отпадъци, като то става разделно по вид, при ограничен достъп и наличие на обозначения.
„МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъците генерирани от собствената дейност, но през последните години транспортирането се организира от заинтересованите лица, приемащи отпадъците за последващо третиране. Предаването на отпадъците е извършвано при наличието на писмени договори.
Дружеството води отчетност за отпадъците.
Като лице, което пуска на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци – опаковки, „МИЛИЯ ДЖО“ ЕООД се явява задължено лице Закона за управление на отпадъците. Задължението се изпълнява чрез организация.
При проверката не е установено изгаряне на отпадъци. За отопление се ползва течно гориво (нафта).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагането на Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр.2/2011 г.)
За охлаждане през летния сезон се ползва топлинна помпа със съдържание на охлаждащ агент R22 с общо количество 40 кг (два кръга) . При проверката се представят 2 бр. досиета на системите. Спазват се изискванията за честота на извършване на проверките за течове- 1 път/годишно. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ. Считано от 01.01.2015 г. се забранява употребата на непълно халогенирани хлорфлуоровъглеводороди (R-22). При извършената проверка на досиетата не са отразени течове на R 22 и към момента не са предприети действия за извеждането му от системите. В срок до 15.02.2020 г. дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград, годишен отчет за предходната календарна година.
3.2.2. Организирани източници от горивни процеси
За отопление през зимния сезон и за технологични нужди (производство на пара необходима за гладенето на готовата продукция), дружеството експлоатира 2 броя котли - котел тип „Ferolli“ с топлинна мощност 349 kW и котел тип „Ferolli“ с топлинна мощност 200 kW. Котлите изгарят течно гориво (нафта). Димните газове се изпускат през общ зидан блок, като всеки комин е със самостоятелно изпускащо устройство. Котлите не подлежат на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са поставени предписания към проверяваното дружество.