Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Елерокс мениджмънт“ ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Елерокс мениджмънт“ ЕООД - гр. София
Обект: Клуб Хотел „Мурите“, землище гр. Разлог, м. „Бетоловото“

 

На основание Заповед № 38/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.03.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на Клуб Хотел „Мурите“, находящ се в землището на гр. Разлог, местност „Бетоловото“, ул. „Байова Борика“, собственост на „Елерокс мениджмънт“ ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.). Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Извърши се проверка на складове за съхранение на опасни химични вещества, котелно помещение, хотелска част и спа център, климатични и хладилни съоръжения .


3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №12-20/12.03.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на хотелския комплекс се използват общо два броя водогрейни котли – 1 бр. с номинална топлинна мощност 1000 kW, изгарящ природен газ и 1 бр. на твърдо гориво (пелети) с мощност 500 kW. Всяка от изброените горивни инсталации подлежи на контрол чрез измервания, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
До момента на проверката не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма изпълнени и съгласувани с РИОСВ- Благоевград точки за вземане на проби на изпускащите устройства.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта е инсталирано стационарно хладилно оборудване – 2 бр. хладилни камери за съхранение на хранителни продукти, съдържащи флуорсъдържащ парников газ R404 А, но не е представена информация за точното му количество.
Експлоатират се и 3 бр. климатични системи, всяка заредена с по 2 kg R407С. Същите имат заряд под 5 тона СО2 еквивалент и не подлежат на контрол, съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) №517/2014.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени за целта помещения, осветени, вентилирани, с ограничен достъп и без връзка с канализационната система. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Няма оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, в съответствие с формата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ . Не е налична документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.