Съдържание

Посетители

В момента има 493  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ТИ ЕР СИ” ООД - с. Левуново, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ТИ ЕР СИ” ООД - с. Левуново, общ. Сандански

 

На основание заповед №30/13.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.02.2020 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс“, находящ се в с. Левуново, местност „Киселица“, ПИ 43243.20.24, общ. Сандански, експлоатиран от „ТИ ЕР СИ“ ООД, с. Левуново, общ. Сандански.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-55-ПР/28.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 10.383 дка, в имот №000203, с площ 19.084 дка, местност „Киселица“ в землището на с. Левуново, общ. Сандански, обл. Благоевград“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. Условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС
1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от двата котела. Преди провеждане на измерванията да се съгласува с Директора на РИОСВ- Благоевград, разположението на пробовземните точки от двата комина.
2. След въвеждане на обекта в експлоатация да се спазва периодичността за извършване на собствени периодични измервания (СПИ)- не по- малко от 1 път в рамките на две последователни календарни години.

2.2. Компонент „Атмосферен въздух“
Проверката е на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.) и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014

2.2. Направление „Опасни химични вещества“
Проверката е на основание на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- отглеждане на зеленчуци (домати) в оранжерия с площ 10.383 дка чрез хидропонна технология. Оранжерията работи целогодишно, като двата котела се ползват по време на отоплителния сезон. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката се представя Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 18.03.2019 г., издадено от Гл. архитект на община Сандански. Съставен е Констативен протокол №10-06/26.02.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване необходимостта от ОВОС №БД-55-ПР/28.10.2015 г.
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия в решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление на оранжерията се ползват два котела с топлинна мощност по 1.8 МW всеки, предназначени да изгарят твърдо гориво (пелети), като всеки котел е със самостоятелно изпускащо устройство (комин). Към момента се изгарят слънчогледови пелети. За отоплителен сезон 2019 г.- 2020 г. котлите са започнали да работят от 20.12.2019 г.
Котлите са нови средни горивни инсталации (СГИ) по смисъла на по т. 37 от допълнителни разпоредби (ДР) на ЗЧАВ и т. 7 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.). Двете СГИ са регистрирани в регистъра по чл. 9г от ЗЧАВ, издадени са две Удостоверения за регистрация от Директора на РИОСВ- Благоевград.
Преди въвеждане в експлоатация на обекта са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Спазени са нормите за допустими емисии, регламентирани в таблица 1 към част ІІ на Приложение №1 към чл. 5, 7, 8, 9, ал. 1, чл. 10, 11, 12, чл. 24 от Наредбата (ДВ бр. 63/2018 г.). Преди провеждане на измерванията от Директора на РИОСВ- Благоевград са съгласувани две точки за вземане на проби. Проведените СПИ са валидни за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., съгл. част І на Приложение №2 към чл. 21 и чл. 24 от Наредбата за СГИ.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За съхранение на произведената продукция в оранжерията е изградена камера със съдържание на флуорсъдържащ парников газ, попадаща в обхвата на Наредба №1/2017 г. и подлежаща на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. Изграждането на камерата е приключило в края на м. януари 2020 г. и до момента на проверката не е използвана. За камерата е въведено досие на системата, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. Операторът има задължение да извършва проверки за течове, с честота определена в чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. Проверките да се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.
Операторите на стационарно хладилно оборудване, съдържащо над 5 t CO2 еквивалент, имат задължение да представят в РИОСВ- Благоевград в срок до 15.02. на текущата година, информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества, които са в различна категория на опасност, класифицирани съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830. Не е създадено досие, съгл. чл. 36 на REACH, в което да се съдържа и информацията по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството съхранява торовете в обособено за целта помещение - с ограничен достъп, осветено, вентилирано, без връзка с канализацията. ОХВС са в оригинални опаковки, не се наблюдават разливи, разделени са по видове. На складовото помещение е поставена указателна табела. В отделно помещение е разположен хранителен възел (торовете се разтварят в съдове) и посредством изградена система се подават автоматично към растенията.
Не е налична оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т.7 -11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.