Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Либера Естейт“ ООД – гр. София

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Либера Естейт“ ООД – гр. София

 

На основание Заповед № 26/04.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.02.2020 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци“, находящ се в с. Хотово, общ. Сандански, местност „Падарката“, експлоатиран от „Либера Естейт“ ООД, гр. София, ул. „Славянска“ 2, район Средец, общ. Столична, обл. София (столица).

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделни компоненти на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № БД-50-ПР/15.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №038006 с площ 6.901 дка, местност „Падарката“ землище на с. Хотово, общ. Сандански, обл. Благоевград“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Условия от Решението по преценяване на необходимостта от ОВОС
1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се представят протоколи от измерени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела.
2. Да се спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела- 1 път в рамките на две последователни календарни години.

2.2. Направление „Опасни химични вещества“
Проверката е на основание на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2.3. Компонент „Атмосферен въздух“

Проверката е на основание на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- отглеждане на зеленчуци в оранжерия с площ 3.117 дка и отглеждане на лозя 340 дка (гроздето не се преработва от дружеството, няма винопроизводство). Към момента на проверката няма засадени зеленчуци – оранжерията се подготвя за засаждане на разсад (домати) след около седмица.
Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол № 01-08/19.02.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение за преценяване необходимостта от ОВОС №БД-50-ПР/15.09.2015 г.
При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия в решението по преценяване на необходимостта от ОВОС.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
В своята дейност употребява ОХВС – дизелово гориво и торове.
Дизеловото гориво се съхранява в обособена зона, с ограничен достъп, има указателна табела. Съхранението е съгласно представеният при проверката информационен лист за безопасност, който е в съответствие с Регламент (ЕC) 2015/830.
При проверката се установи, че в обекта са доставени два вида торове, които са под навес на палета. Торовете ще бъдат преместени в обособен за целта склад, който не е обозначен с указателна табела. Не се представят информационни листове за безопасност за използваните торове. Не е създадено досие по чл. 36 на REACH . Не се предоставя информация от Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г.
Към момента на проверката не се предоставят документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (Дв., бр. 43/2011г.), не е изготвена оценка на безопасно съхранение на ОХВС в съответствие с формата към Заповед № РД-288/03.04.2012г.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух
На обекта няма изградени хладилни инсталации, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.
Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от котел с топлинна мощност 640 kW, изгарящ пелети.
Резултатите от проведени измервания не са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 (ДВ., бр. 45/1996 г. с посл. изм. и доп.). В момента на проверката котелът не работи.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.