Съдържание

Посетители

В момента има 501  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„АУТО-СКРАП“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „АУТО-СКРАП“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед 19/29.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.02.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект разположен в землище на с. Церово, общ. Благоевград и експлоатиран от „АУТО-СКРАП” ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обектът включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с отпадъци от хартия и пластмаса.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 2-25/07.02.2020 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-289-0/30.06.2017 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е издадено за два обекта, единият от които е разположеният в землището на с. Церово и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) – за ИУМПС, ОЧЦМ, отпадъци от хартия/картон и отпадъци от полиетилен/пластмаса и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) – за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от хартия/картон и отпадъци от полиетилен/пластмаса.

Дейности с ОЧЦМ:
Площадката не разполага с 24-часово видеонаблюдение. Не се представят декларации и сертификати за произход на ОЧЦМ, договори за предаване и приемане на отпадъци.
Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● за приема на ИУМПС не се представят удостоверения за разкомплектоване по образец;
● разполага се със собствена везна за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС, която е калибрирана;
● не се представя компютърна информационна система;
● основата на площадката е с непропусклива повърхност;
● осигурени са съдове за съхраняване на генерираните отпадъци.
По време на проверката е установено съхранение на ИУМПС извън границите на площадката, като се ползват терени общинска собственост.
Дейности с НУБА:
При проверката не е установено съхранението на НУБА. Участъкът за НУБА не е обозначен с всички табели изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Наличен е един съд, който не е обозначен с кода на отпадъкът, за който е предвиден.
Дейности с ИУЕЕО:
При проверката не е установено съхранението на ИУЕЕО. Участъкът за ИУЕЕО не е обозначен. Разполага се с везна за измерване, която е калибрирана.
Дейности с отпадъци от хартия и пластмаса:
На обекта не е установена дейност с отпадъци от хартия/картон. Налична е само отпадъчна пластмаса, която към момента на проверката се съхранява. По време на проверката не се представени заверените по Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), отчетни книги за отпадъците и екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2017 г.
При проверката не са представени договори за предаване на отпадъци.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„АУТО СКРАП“ ЕООД притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-289-0/ 30.06.2017 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирани несъответствия на обекта са поставени предписания и е поставен срок. Отговорник за изпълнение на предписанията е „АУТО СКРАП“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставените предписания ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място. Относно констатираните нарушения са предприети административно-наказателни действия.