Съдържание

Посетители

В момента има 1330  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Шелби България“ ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Шелби България“ ЕООД - гр. Банско
Обект: Хотел „Премиер Лъкшъри Маунтайн Ризорт“, гр. Банско, общ. Банско

 

На основание Заповед № 22/31.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.02.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на хотел „Премиер Лъкшъри Маунтайн Ризорт“, находящ се в гр. Банско, ул. „Караманица“ №11, собственост на „Шелби България“ ЕООД, гр. Банско.

1. Цел на проверката

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.). Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Извърши се проверка на складове за съхранение на опасни химични вещества, котелно помещение, хотелска част и спа център, климатични и хладилни съоръжения .

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №05-20/13.02.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на хотела се експлоатират два броя водогрейни котли, изгарящи природен газ, всеки с мощност под 500 kW, неподлежащи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
На обекта е инсталирано и се експлоатира хладилно и климатично оборудване, съдържащо флуорсъдържащи пзрникови газове, попадащо за контрол съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.). Същото не е етикетирано, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и до момента не са въведени досиета на системите.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени за целта помещения, осветени, вентилирани, с ограничен достъп и без връзка с канализационната система. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи. Налични са Заповеди, с които са определени отговорни лица за съхранението на ОХВС в отделните помещения.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС. Не е изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, в съответствие с формата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.