Съдържание

Посетители

В момента има 537  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД - с. Черниче

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД - с. Черниче

 

На основание Заповед № 28/06.02.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.02.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, находящ се в с. Крупник, общ. Симитли, м. „Гара Черниче“, имот №000335.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е събиране и третиране на отпадъци:
● участък за приемане на отпадъци;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● склад за съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● места и складове за съхранение на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● места за съхранение на отпадъци от пластмаси;
● мелница за мелене на твърди пластмаси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 03-24/18.02.2020 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва дейности по оползотворяване с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), съгласно Приложение №2 към §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), въз основа на разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-270-2/01.08.2016 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на чл. 35 от ЗУО. Разрешителното е за отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, метални опаковки, пластмаса и хартия.
На площадката е осигурено 24-часово видеонаблюдение. Площадката е снабдена с 2 броя калибрирани електронни везни за измерване на постъпващите количества отпадъци.
ИУМПС се съхраняват върху непропусклива повърхност, на обособено за целта място. При приемане на ИУМПС се издават удостоверения съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС (ДВ, бр. 7/2013 г., изм. и доп.), които се вписват в отчетната книга и в поддържаната компютърна информационна система.
При проверката не се констатира наличие на ИУЕЕО.
Съхранението на НУБА се извършва в специални контейнери в склад с ограничен достъп.
Отпадъците се съхраняват разделно на обособени за целта места и складове, като някои от тях не са обозначени с надписи на съответния код и наименование на отпадъка.
Представят се договори за приемане и предаване на отпадъци, както и оформяни фактури, декларации за произход на ОЧЦМ, ПИС. През 2019 г. са получавани ОЧЦМ от ЕС. За всяко приемане на площадката на тези отпадъци се представя оформено приложение VІІ (Анекс VІІ), изискващо се по Регламент (ЕО) 1013/2006.
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-213-1/30.10.2019 г.
При проверката на обекта се представят отчетни книги за отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2019 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи издадени по реда на ЗУО, не представя актуална собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са дадени предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.