Съдържание

Посетители

В момента има 488  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Интерхотел- Сандански- България” АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Интерхотел- Сандански- България” АД - гр. Сандански

 

На основание заповед №20/30.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.02.2020 г. се извърши проверка на място на „Интерхотел Сандански“, находящ се в гр. Сандански, Паркова зона, експлоатиран от „Интерхотел- Сандански- България“ АД, гр. София.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

„Интерхотел Сандански“ се състои от 238 стаи за настаняване на гости, плувен басейн, СПА център, медицински център и три ресторанта. Извършена е проверка на:
- котелно помещение;
- стационарно климатично оборудване;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- хотелиерска и ресторантьорска дейност. „Интерхотел Сандански“ работи целогодишно. При проверката е съставен Констативен протокол №5-06/05.02.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на хотела се ползва основно минерална вода, която преминава през пластинчати топлообменници. При по- ниски температури се ползват два броя водогрейни котли с номинална топлинна мощност по 1.7 МW, предназначени да изгарят дизелово гориво. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Последните СПИ са проведени през 2018 г. и са валидни за 2018 и 2019 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.
Котлите са средни горивни инсталации (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград. Съгл. & 26 от преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ, операторът на СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по- малка или равна на 5 МW, има задължение да я регистрира в регистъра в срок до 01.01.2029 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
За отопление/охлаждане на хотела се ползва стационарно климатично и термопомпено оборудване, попадащо в обхвата на Наредба №1/2017 г. и подлежаща на контрол съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на всички инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. , в които са отразени необходимият брой проверки за течове . Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове..
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Употребяват се химични вещества за почистване и дезинфекция на стаите, общите помещения, кухненски блок и басейн в спа зоната. Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени 3 складови помещения. Складовите помещения са означени с указателни табели. Дизеловото гориво се съхранява в цистерна, която е в самостоятелно помещение с обваловка и ограничен достъп. При проверката се представя актуална оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС е дадено едно предписание със срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.