Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Грийнлайф Резортс“ ЕАД – гр. София

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Грийнлайф Резортс“ ЕАД – гр. София, Обект: Апартаментен комплекс „Грийн Лайф Банско“ гр. Банско, общ. Банско

 

На основание Заповед № 16/24.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.01.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Грийн Лайф Банско“, находящ се в гр. Банско, ул. „Кошерината“ №5, стопанисван от „Грийнлайф Резортс“ ЕАД, гр. София.

1. Цел на проверката
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.). Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Извърши се проверка на складове за съхранение на опасни химични вещества, котелно помещение, хотелска част и спа център .

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №02-20/29.01.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на част от комплекса се експлоатират два броя котли, изгарящи дървесни пелети, всеки с мощност под 500 kW, неподлежащи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
В комплекса няма инсталирани климатични инсталации, попадащи за контрол съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), но няма налични ИЛБ за всички употребявани към момента на проверката ОХВС.
Към момента на проверката не се предоставя информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени помещения, осветени и с ограничен достъп, няма указателни табели за категориите на опасност на съхраняваните химикали. Един от складовете не отговаря на всички изисквания на чл. 6 от Наредбата. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.