Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КИОГ“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №453/22.11.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.12.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на обекти:
Търговска база, автосервиз и площадки за събиране на отпадъци, разположени в гр. Благоевград, общ. Благоевград и с. Изгрев, общ. Благоевград. Обектите са експлоатирани от „КИОГ“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
Проверката се извърши с участието на експерти от Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ-Благоевград в изпълнение на Заповед № РД 268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. за МЗ утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

2.1. На площадката разположена в гр. Благоевград са проверени:
- търговска база;
- местата за съхраняване на отпадъците, които се събират на обекта с цел последващо третиране;
- места за съхранение на ОХВС
2.2. На площадката разположена в с. Изгрев са проверени местата за съхраняване на отпадъците, които се събират на обекта с цел последващо третиране.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 31-08/11.12.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп. ) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
„КИОГ“ ЕООД се явява потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/ и преопаковчик на ОХВС. Дружеството не извършва директен внос или износ на ОХВС и няма задължения за регистрация и нотификация към ЕСНА. Предоставени са информационни листове за безопасност на употребяваните и съхранявани вещества и смеси на площадката, които са в съответствие на Регламент 830/2015 г.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, включваща информация за доставчици, употребявани вещества и смеси, към което трябва да бъде допълнена информацията по Приложение 2 от Указания към Заповед № РД 268/11.05.2018г. за МОСВ.
При настоящата проверка се извърши контрол за %-но съдържание на метанол в предлаганата от дружеството течност за чистачки на пазара във връзка с въведените изисквания с Регламент 589/2018 за изменение на Приложение XVII на Регламента REACH по отношение на метанола. Към момента на проверката дружеството съхранява течност за чистачки със съдържание на етанол.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството изпълнява изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
При проверката е представена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси и документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
По време на съвместната проверка се попълниха чек-листове (Приложения № 4.1 и № 4.2), съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. за МЗ. Неотменна част от констативния протокол е протокол от извършена проверка на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ Благоевград.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството притежава разрешение дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-278-0/21.02.2014 г., издадено от РИОСВ-Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци на 2 броя площадки.
И на двете площадки са обособени места и съдове за разделното събиране на отпадъци, обозначени с код и наименование на съответния отпадък.
Представят се отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Представят се годишните отчети за отпадъците, изпратени в ИАОС в законовия срок.
За приетите и предадени отпадъци се представят договори с лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.
Дружеството притежава Решение № 01-РД-264-1/17.03.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ-Благоевград за дейност по събиране и транспортиране на отпадъци.
„КИОГ“ ЕООД се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) ( ДВ., бр. 53/2012 г. с посл. изм. и доп. ) за пускане на пазара на гуми и опаковки. Задължението се изпълнява чрез организации по оползотворяване. Изготвят се месечни справки-декларации по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ., бр. 30/2016 г., изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и са поставени срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.