Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: „Производствена база с подобекти: Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма“ гр. Кочериново, експлоатиран от “Евро мийт енд милк“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 434/05.11.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.11.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Производствена база с подобекти: Кланица с месопреработка, Млекопреработка и Кравеферма“, находящ се в гр. Кочериново, експлоатиран от “Евро мийт енд милк“ ЕООД гр. Благоевград. Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧВ - ДВ, бр. 45/1996 г. с посл. изм.и доп.) и Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.).

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията заложени в горецитирните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- площадкова канализация за отпадъчни води, локални пречиствателни съоръжения към кланица с месопреработка и млекопреработка;
- кравеферма /до 100 бр./ и площадка за депониране на оборски тор /торище/;
- нарушени и замърсени терени извън площадката;
- парокотелна централа;
- стационарно климатично и хладилно оборудване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с отглеждане на животни (едър рогат добитък до 100 бр), клане на животни, производство на месни и млечни продукти. Всяка производствена площадка е оборудвана с локално пречиствателно съоръжение за отпадъчните води. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, седем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 72-11/20.11.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

Производствена база за месни и млечни продукти с подобекти: „Кланица и месопреработка“, „Млекопреработка“ и „Кравеферма“, фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“, на основание Заповед № РД-788/22.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
За заустване на отпадъчните води, които се формират (смесен поток от производствени отпадъчни води, от дейността на трите производствени подобекта, битови отпадъчни води и дъждовни води), дружеството е титуляр на издадено от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43740011/27.07.2015 г. След пречистване в три броя локални пречиствателни съоръжения, отпадъчните води се заустват в дере, десен приток на р. Рилска, поречие Струма.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:

  • представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
  • провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното разрешително;
  • пречиствателните съоръжения се поддържат в добро експлоатационно състояние.

3.2.Компонент “Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси

За технологични нужди се експлоатира котел с топлинна мощност 708 kW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци). Дружеството спазва изискванията на Наредба № 6/1999 г. относно честотата на провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Последните СПИ са проведени през 2018 г. и са валидни за 2018 и 2019 г. Резултатите от измерване показват превишение на нормите за допустими емисии по показател „въглероден оксид“, но санкция не е наложена поради изчислен минимален размер.

3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособвост на лица, извърващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.) и Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на ЕП и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта се експлоатира стационарно оборудване, съдържащо ФПГ и подлежащо на контрол за течове, съгласно чл. 4 от Регламента
При проверката са представени „Досиета на системите“ на всички хладилни и климатични инсталации, съгласно Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за течове, с честота определена в Регламент (ЕС) №517/2014 . Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и е в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.
Дружеството е уведомено, че съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на свежи флуорсъдържащи парникови с потенциал на глобално затопляне над 2 500 или повече, за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество на зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече.
В законоустановения срок в РИОСВ- Благоевград е представен годишен отчет, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г.

3.3.Компонент “Земи и почви”.

Във фермата се отглеждат до 100 бр. животни /говеда/ на сухо почистване. Оборският тор се извозва извън фермата за наторяване на земеделски земи. Преустановена е експлоатацията на торова площадка в земеделски земи в близост до пътя за с. Пороминово.
На територията на производствената площадка са извършвани изкопни работи за разширение на подобект „Месопреработка“, като изкопните земни маси са депонирани от двете страни на полски път над обекта. В ПИ с идентификатор 39116.144.445, собственост на „Кибор 2013“ ЕООД се предвижда изграждане на кравеферма.
Извън производствената площадка на площ 6,5 дка е изграден паркинг за собствени автомобили. Представени са документи за собственост за засегнатите земи.
Не са констатирани нарушения и замърсявания на земи предизвикани от дейността на обекта.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.