Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Орегона Индъстри” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Орегона Индъстри” ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №362/10.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.09.2019 г. се извърши проверка на място на обект: „Цех за производство на салфетки“, находящ се в гр. Гоце Делчев, стопанисван от „Орегона Индъстри“ ООД, гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- цех за производство на салфетки;
- склад за материали;
- склад за готова продукция – 2 броя;
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на салфетки и реализирането им на пазара. При проверката е съставен Констативен протокол №45-24/26.09.2019 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Фактор „Отпадъци”
От дейността си дружеството генерира отпадъци от картон, пластмаса и метални опаковки, за които не е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Отпадъците се съхраняват разделно на определените за целта места.
За изпълнение на задълженията по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, „Орегона Индъстри“ ООД е член на организация. Представя се Удостоверение за членство и документи, удостоверяващи заплащане на лицензионното възнаграждение към организацията.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
По време на проверката се представя изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.