Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед № 340/23.08.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.09.2019 г. беше извършена проверка на място на обект „Кланица и колбасарски цех“, находящ се в гр. Разлог, промишлена зона „Запад“, собственост на “Месокомбинат Разлог“ ООД, гр. Разлог.

1. Цел на проверка
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на дружеството - клане на животни, производство и търговия с
месо и месни изделия.
Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- кланица и колбасарски цех;
- хладилни и климатични инсталации;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 26-08/ 19.09.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребява се един вид дезинфектант за дезинфекция. Представя се информационен лист за безопасност (ИЛБ), който е изготвен в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH.
Към момента на проверката дружеството не извършва внос/износ на ОХВС извън ЕС.
Налично е досие по чл. 36 на REACH. При проверката се предоставя информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №268/11.05.2018 г. за МОСВ. Попълнени са и табл. 2,3 и 4 към същото Приложение 2.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Обособено е складово помещение за съхранение на употребяваните опасни химични вещества и смеси. Помещението е с ограничен достъп, осветено и наличие на сорбент. Няма връзка с канализацията. Химикалите са в оригинални опаковки. Към момента на проверката не са установени разливи. Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.
3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатират общо 12 бр. стационарни хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (3 бр. с R 422D, 8 бр. с R 404A и 1 бр. с R 427) и подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и съгласно Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газoве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
При проверката са представени 12 бр. "Досиета на системите", съгласно изискванията на Приложение №3 чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г., от които е видно, че се спазва честотата за извършване на проверките за течове, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Оборудването е етикетирано, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014.
С вх. № 491/12.02.2019 г. в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет.
Дружеството е информирано за влизането в сила, считано от 01.01.2020 г., на забраната за употреба на свежи HFC с ПГЗ ≥ 2500 в ново хладилно оборудване и за сервизно обслужване в количество на зареждане от 40 t CO2 eqv или повече (≈ 10 кg R404А).
Операторът експлоатира една инсталация съдържаща 15 kg R 404A, съответстващи на 58,83 t CO2 eqv ).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са констатирани нарушения по време на проверката и не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани нарушения по време на проверката. Обектът е в съответствие с екологичното законодателство.