Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„МЕБЕЛИ ПЕТЕЛОВ“ ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на МЕБЕЛИ ПЕТЕЛОВ“ ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 339/23.08.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.08.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, стопанисван от „МЕБЕЛИ ПЕТЕЛОВ“ ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверяваният обект е дърводелска работилница, в която се произвежда корпусна мебел. По време на проверката са огледани:
- работните помещения;
- местата за съхраняване на образуваните от дейността отпадъци;
- местата за съхраняване на ползваните в производствения процес ОХВС.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 34-14/28.08.2019 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
От дейността на дружеството се образуват отпадъци, които до момента на проверката не са класифицирани. Работи се изцяло по поръчка. В производствения процес участват 3 (три) броя работника, поради което образуваните отпадъци са в минимални количествата.
Дружеството не се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), т.к. материалите/суровините, коите се ползват в дейността са изцяло от дистрибутори или производители от българския пазар. Готовата продукция не се опакова.

3.2. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
За производството на мебели се ползват плоскости от МДФ и ПДЧ, които се доставят от дистрибутори на територията на Р България. За производствената дейност към момента на проверката се ползва лепило, единствено за залепване на кантовете на плоскостите. От предоставен информационен лист за безопасност на лепилото е видно, че съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), лепилото се класифицира като неопасно.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирано несъответствие на обекта по отношение управлението на образуваните от производствената дейност отпадъци е направено предписание, което е изпълнено в срок.
Отпадъците на дружеството са класифицирани по реда на Наредба № 2, като са дадени и указания за последващото им третиране.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта ще бъде включен в списъка с обектите подлежащи на контрол от РИОСВ-Благоевград.