Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Екорепласт” ЕООД - с. Капатово

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Екорепласт” ЕООД - с. Капатово, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 243/24.06.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2019 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси”, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компонент „Води“ и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за водите (ЗВ), Закон за отговорността за предотвратяване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на обект „Цех за обработка на отпадъчни пластмаси”, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич, включващ:
- автоматична инсталаця за обработка на отпадъчни пластмаси;
- площадка за съхранение на отпадъчни пластмаси;
-пречиствателни съоръжения за отпадъчни води (3 бр.утаители).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - обработка на отпадъчни пластмаси. Дружеството работи на непрекъснат трисменен режим на работа, седем дневна работна седмица.
При проверката е съставен Констативен протокол № 11-10/09.07.2019 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Води”

Във връзка с извършваната дейност на дружеството е издадено разрешително № 43120070/2017 г., за заустване на отпадъчните води в р. Мелнишка, приток на р. Струма.
Отпадъчните води се формират от обработката на отпадъчните пластмаси и от площадката за съхранение на отпадъчния материал.
По време на проверката не се формират отпадъчни води. Инсталацията е спряна за профилактика. Каналите към пречиствателните съоръженията са почистени. По време на проверката се почистват утаителите.
Дружеството изпълнява задълженията по издаденото разрешително, като изпълнява редовно собствения мониторинг на отпадъчните води и резултатите се изпращат в РИОСВ – Благоевград.
За отчетната 2018 г. е внесен доклад във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите. Не са установени нарушения при извършване на собствения мониторинг.
При извършен контролен мониторинг от РИОСВ – Благоевград през м. април 2019 г. са установени превишения на емисионните норми, заложени в разрешителното, за което е съставен акт и издадено НП.
По време на проверката не са констатирани нарушения.

3.2. Направление «КПКЗ, ЕО и ДА»

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.), т.2. За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО.
Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.
Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3.3. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството притежава Решение № 01-РД-207-4/19.02.2019 г., издадено от РИОСВ – Благоевград, с което се разрешават дейности по третиране на отпадъци от пластмаси с произход от други физически и юридически лица.
На площадка № 1 се извършва оползотворяване на отпадъци, като основно се доставят от Република Гърция. Извършва се измерване с електронна везна с товароносимост 60 т., шредиране, последвано от изпиране, гранулиране и пакетиране в биг бегове от 100 кг.
При обхода на площадката е установено, че са обособени зони за съхранение на отпадъците от дейността на обекта, както и за приемане за оползотворяване. Местата са обозначени със съответните надписи.
Представят се писмени договори за приемане на отпадъци, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, фактури за календарната 2018 г. и до м. юни 2019 г.
За образуваните от дейността отпадъци са заверени работни листове.
Представят се отчетни книги по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Оформен е Анекс VII, съгласно регламент 1013, по който са приемани отпадъчни пластмаси.
Представят се екземпляри на годишни отчети за календарната 2018 г., изпратени в срок до ИАОС, приложени към констативния протокол.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са констатирани нарушения по време на проверката и не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани нарушения по време на проверката. Обектът е в съответствие с екологичното законодателство.